3/07/2559

การติดตั้ง Bigbluebutton บน CentOS 5.5 64bit

การติดตั้ง Bigbluebutton บน CentOS 5.5 64bit

 

Bigbluebutton เป็นโปรเจค opensource สำหรับ ใช้งาน web conference ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะกับ ประยุกต์สำหรับด้านการเรียนการสอน

cd /usr/src

ติดตั้ง ฐานข้อมูล Mysql

yum install -y mysql-server
service mysqld start
chkconfig mysqld on

ติดตั้ง tomcat จาก jpackage repo ดังนั้นทำการเพิ่ม repo

yum install -y jpackage-utils
wget http://www.jpackage.org/jpackage17.repo
cat jpackage17.repo | sed ‘s/1\.7/5.0/’ | sed ‘s/\[jpack/\[5jpack/' > /etc/yum.repos.d/jpackage5.repo
mv jpackage17.repo /etc/yum.repos.d/
yum makecache

ติดตั้ง

yum install -y tomcat6
service tomcat6 start
chkconfig tomcat6 on

ติดตั้ง OpenOffice

wget -bqc http://download.services.openoffice.org/files/stable/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm-wJRE_en-US.tar.gz
tar xzvf OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm-wJRE_en-US.tar.gz
cd OOO330_m20_native_packed-1_en-US.9567
cd RPM
rpm -ivh *.rpm

ป้องกัน ure error

##edit file
vim /etc/yum.conf
## Add exclude
[main]
exclude=openoffice.org-ure*

ดาวโหลด openoffice initializing

wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/centos-install/bbb-openoffice-headless
mv bbb-openoffice-headless /etc/init.d/

เริ่มต้น OpenOffice

chmod +x /etc/init.d/bbb-openoffice-headless
chkconfig –add bbb-openoffice-headless
chkconfig bbb-openoffice-headless on
service bbb-openoffice-headless start

ติดตั้ง development package

yum -y install gcc gcc-c++ compat-gcc-34 compat-gcc-34-c++
yum -y install -y zlib zlib-devel freetype freetype-devel libjpeg libjpeg-devel

ติดตั้ง swftools

wget http://www.swftools.org/swftools-0.9.0.tar.gz
tar xzf swftools-0.9.0.tar.gz
cd swftools-0.9.0
./configure
make
make install
cd ..

ติดตั้ง ghostscript 8.64

wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/ghostscript-8.70-6.el5.x86_64.rpm
rpm -ivh ghostscript-8.70-6.el5.x86_64.rpm

ติดตั้ง ImageMagick

yum install -y ImageMagick

ติดตั้ง nginx จาก EPEL repo

rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
yum makecache
yum install -y nginx

ติดตั้ง ActiveMQ

useradd activemq
wget http://apache.mirror.rafal.ca/activemq/apache-activemq/5.2.0/apache-activemq-5.2.0-bin.tar.gz
tar xzf apache-activemq-5.2.0-bin.tar.gz
mv apache-activemq-5.2.0 /usr/share/
ln -s /usr/share/apache-activemq-5.2.0 /usr/share/activemq
chown -R activemq.activemq /usr/share/apache-activemq-5.2.0
chown -R activemq.activemq /usr/share/activemq
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/centos-install/activemq
mv activemq /etc/init.d/
chmod a+x /etc/init.d/activemq
service activemq start
chkconfig activemq on

ติดตั้ง Red5

useradd red5
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/red5-0.9.1.tar.gz
tar xvf red5-0.9.1.tar.gz
mv red5-0.9.1 /usr/share/red5
chown -R red5.red5 /usr/share/red5

##script ติดตั้ง Red5

wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/centos-install/red5
mv red5 /etc/init.d/
# now chmod the file, start and config auto-start:
chmod a+x /etc/init.d/red5
service red5 start
chkconfig red5 on

ติดตั้ง kernel-devel และอื่นๆ

yum install -y kernel-devel
yum install -y ncurses-devel openssl-devel newt-devel zlib-devel bison

——————–
##freeswitch
———————

# configure nginx
mkdir -p /etc/nginx/sites-available
mkdir -p /etc/nginx/sites-enabled

wget http://bigbluebutton.googlecode.com/svn/trunk/bbb-images/centos-install-files/nginx-bigbluebutton.conf
wget http://bigbluebutton.googlecode.com/svn/trunk/bbb-images/centos-install-files/nginx.conf
mv -f nginx.conf /etc/nginx/
cat nginx-bigbluebutton.conf | sed “s/192.168.0.136/`hostname`/” > /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton
rm -f nginx-bigbluebutton.conf
ln -s /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton /etc/nginx/sites-enabled/bigbluebutton
service nginx start
chkconfig nginx on

# configure MySQL database

echo “create database bigbluebutton_dev;” | mysql -u root
echo “grant all on bigbluebutton_dev.* to ‘bbb’@'localhost’ identified by ‘secret’;” | mysql -u root
echo “commit;” | mysql -u root

# now install the webapp

cp /tmp/bbb-install/bigbluebutton.war /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton.war

# download blank slide and thumbnail dummies

mkdir -p /var/bigbluebutton/blank
cd /var/bigbluebutton/blank
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/blank/blank-slide.swf
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/blank/blank-thumb.png

สร้าง noPdfMarkWorkaround.ps

สร้าง file ชื่อ /etc/bigbluebutton/nopdfmark.ps มีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

%!
/pdfmark {cleartomark} bind def

Restart Tomcat6

service tomcat6 restart

สร้าง folder สำหรับ Upload

mkdir /var/bigbluebutton
chown -R tomcat6:adm /var/bigbluebutton
chmod -R 777 /var/bigbluebutton

สร้างฐานข้อมูล

echo “create database bigbluebutton_dev;” | mysql -u root
echo “grant all on bigbluebutton_dev.* to ‘bbb’@'localhost’ identified by ‘secret’;” | mysql -u root
echo “commit;” | mysql -u root

หรือ ทำใน mysql> prompt

create database bigbluebutton_dev;
grant all on bigbluebutton_dev.* to ‘bbb’@'localhost’ identified by ‘secret’;
flush privileges;
quit

# เตรียม download BBB apps

cd /usr/src/bbb
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-bigbluebutton.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-deskshare.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-video.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-sip.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/freeswitch-config.tar.gz

wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton-default.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton.tar.gz

wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bigbluebutton.war
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bbb-conf

ติดตั้ง bbb-apps red5

cd /usr/share/red5/webapps
tar xzvf /usr/src/bbb/red5-bigbluebutton.tar.gz

ติดตั้ง bbb-desktops

tar xzvf /usr/src/bbb/red5-deskshare.tar.gz

ติดตั้ง bbb-video-app

tar xzvf /usr/src/bbb/red5-video.tar.gz

ติดตั้ง bbb-voice-app

tar xzvf /usr/src/bbb/red5-sip.tar.gz
vi /usr/share/red5/webapps/sip/WEB-INF/bigbluebutton-sip.properties

###Edit the line that says sip.server.host=192.168.0.35 and replace the IP with .

ติดตั้ง freeswitch

cd /usr/local/freeswitch/
tar xvf /usr/src/bbb/freeswitch-config.tar.gz

**vim /usr/share/red5/webapps/bigbluebutton/WEB-INF/red5-web.xml
ติดตั้ง default web app

cd /var/www
tar xzvf /usr/src/bbb/www-bigbluebutton-default.tar.gz

ติดตั้ง bbb-client
cd /var/www
tar xzvf /usr/src/bbb/www-bigbluebutton.tar.gz

ติดตั้ง bbb-app ใน tomcat6

cp /usr/src/bbb/bigbluebutton.war /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton.war

## ต่อมาให้แก้ไข ค่าใน /bigbluebutton.properties

service tomcat6 restart
vim /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/WEB-INF/classes/bigbluebutton.properties
##
bbb-web host:: your-IP

vim /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/demo/bbb_api_conf.jsp
bbb-web-api host: your-ip

กำหนดค่า PDF2SWF, CONVERT and GS applications

Make a note of where pdf2swf is installed

which pdf2swf

You should see something like

/usr/bin/pdf2swf

Make a note of where the convert application is installed

which convert

You shoud see something like.

/usr/bin/convert

Note where GhostScript is installed

which gs

You shoud see something like.

/usr/bin/gs

ติดตั้ง bbb-conf

wget http://github.com/bigbluebutton/bigbluebutton/raw/master/bigbluebutton-config/bin/bbb-conf –no-check-certificate
sudo mv bbb-conf /usr/local/bin
sudo chmod ugo+x /usr/local/bin/bbb-conf

สร้าง log

# create directory for log files
mkdir /var/log/bigbluebutton

# create an empty log file
touch /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log
chmod 777 /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log

# restart things:

service activemq restart
service freeswitch restart
service red5 restart
service tomcat6 restart

bbb-conf –clear
bbb-conf –check
bbb-conf -c

File Text

http://bigbluebutton.googlecode.com/files/bbbResources.properties
Credit by http://lookmee.wordpress.com