1/27/2552

Web โปรแกรมปฏิบัติงานศาลชั้นต้น ศาลจังหวัด และ ศาลแขวง

Web โปรแกรมปฏิบัติงานศาลชั้นต้น ศาลจังหวัด และ ศาลแขวง
ใช้กับ
Access XP service pack 3
(เป็นโปรแกรมที่ปรับปรุงครั้งที่ 9 ของ Access XP เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550)

ชื่อโปรแกรม

คำอธิบาย

datamain

ฐานข้อมูลหลัก

datasub

ฐานข้อมูลรอง

FormAdduser

โปรแกรม เพิ่มชื่อ แก้ไขชื่อผู้ใช้โปรแกรมศาล และ แก้ไขเพิ่มเติมประเภทคดี

FormBoss

โปรแกรม สำหรับผู้บริหาร

Formday

โปรแกรม รายงานวันประจำวัน

FormInformation

โปรแกรม ประชาสัมพันธ์

Formkarupan

โปรแกรม ทะเบียนทรัพย์สิน และ คำนวณเกณฑ์คงค้างส่งการเงิน

FormMhay

โปรแกรม หมายสี และ หมายขาว

FormMhayjub

โปรแกรม หมายจับ และ หมายค้น

Formmoney

โปรแกรม การเงิน ,ใบเสร็จ , สินบน ,เงินเดือน และ ภาษีเงินได้ , รายงานฯ

Formmonth

โปรแกรม รายงานความประจำเดือน , ปี , ความดีความชอบผู้พิพากษา

Formnabunlang

โปรแกรม หน้าบัลลังก์ , ศูนย์นัดความ , ศูนย์ไกล่เกลี่ย ,ระบบติดตามพยาน

FormPicture

โปรแกรม ถ่ายภาพผู้ต้องหา , จำเลย

Formroomdum

โปรแกรม ห้องเก็บสำนวน และ ระบบติดตามสำนวน

Formrubfong

โปรแกรม รับฟ้อง , รับส่งคำคู่ความ , ใบเสร็จค่าธรรมเนียม , สารบบความ

Formsarabun

โปรแกรม สารบรรณ , ทะเบียนรับ ส่ง ,โปรแกรมวันลา ,รับส่งอุทธรณ์ฎีกา

FormTanay

โปรแกรม บริการข้อมูลประชาชน

Formvangmay

โปรแกรม รับส่งคู่ความ , รายงานผลหมาย , จ่ายเงินค่าคำคู่ความ , จ่ายคืน

karupanData โปรแกรม ทะเบียนทรัพย์สิน และ เกณฑ์คงค้างส่งการเงิน

IE6

Internet Explorer 6 เป็นตัวปรับระบบให้สามารถใช้วัน เดือน ปี แบบไทยได้

Office XP SP3

ชุด office xp ที่จะต้องติดตั้งตามเครื่องที่จะใช้โปรแกรมศาล (ยังไม่พร้อมใช้)

หมายเหตุ : เนื่องจากข้าพเจ้า นายดำรง ผินโพธิ์ ได้มอบโปรแกรมปฏิบัติงานศาลชั้นต้น ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวเจนจิรา ทองดี
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากศาลใดต้องการโปรแกรมปฏิบัติงานศาลชั้นต้น ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนฯ และ ศาลแรงงาน ให้ติดต่อกับ นางสาวเจนจิรา ทองดี โดยตรง

1/22/2552

ฟังรายการวิทยุ จังหวัดปัตตานี"คุยเฟื่องเรื่องกฎหมายกับศาลจังหวัดปัตตานี
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว"
ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น.
ทาง FM 106.3 MHz

1/21/2552

After a Motor Vehicle Accident: First Steps

After a Motor Vehicle Accident: First Steps


Would you know what to do if you were driving and hit another vehicle? A pedestrian? When a car accident happens, injuries may be severe and emotions may be high. However, there are important things that must be taken care of both at the scene of any accident and soon afterward. Following is a list of things that should be done, if at all possible, when any automobile accident occurs.

Stay at the Scene
The cardinal rule for all car accidents is that you should never leave the scene until it is appropriate to do so. If you leave the scene of an accident, particularly where someone has sustained injuries or was killed, you can face serious criminal penalties for being a "hit-and-run" driver.

Exception: If you are hit by another car in a deserted area, use caution in stopping and getting out of your vehicle. Unfortunately, there have been reported incidents where a person exited their vehicle in a deserted or unsafe area after being bumped by another car only to be robbed or killed. Instead of getting out of the car if you find yourself in that situation, drive to the nearest police station to report the accident. If it turns out that you were being over-cautious and the other driver had no ill intentions, you may be embarrassed, but you will also be safe.

Check on All Drivers and Passengers
Before assessing property damage, check to make sure that everyone else involved in the accident is okay. Get medical attention for anyone who may need it. If a person is unconscious or complains of neck or back pain, it is best not to move them until qualified medical personnel arrive. In some situations, for example if an injured person is lying in a pool of gas that you fear may ignite at any time, you may have no choice but to move them. If you are in that type of situation, try to move them as steadily and slowly as possible while supporting their neck and back. The less movement, the better.

Call the Police
Especially if the accident involves significant property damage, physical injury, or death, you may need to call the police. Ask that a police report be filed in situations where law enforcement officers do arrive at the scene, and obtain the name and badge numbers of any responding officers.

Exchange Information
Talk to the drivers of any other vehicles involved in the accident. Get their names, phone numbers, addresses, drivers' license numbers, license plate numbers, and basic insurance information. If there are passengers in any of the vehicles, obtain their names, telephone numbers, and addresses as well. In talking to drivers of other vehicles, you should try to be cordial and cooperative in determining that everyone is okay and in exchanging basic information.

However, do not apologize for anything at the scene. If you jump out of your car and blurt out, "I'm so sorry I ran that red light! Is everyone okay?" you may back yourself into a corner in terms of legal liability for what happened. Immediately after an accident, the scene is chaotic and it might not be evident who was at fault, or who was more at fault, in causing the accident. Moreover, in many states, fault is not determinative of which insurer will pay for any loss. Therefore, try to keep your conscience in check, at least until things get sorted out, so that you don't admit guilt unintentionally or unnecessarily.

Talk to Witnesses
Ask every witness what he or she saw. Get their names, telephone numbers or addresses, if possible. Whether the witnesses are residents of the area, businesspeople that work nearby, or passersby who were in the vicinity, try to talk to as many people as you can. Ask them, in particular, if they have ever witnessed other accidents in the same place. If a witness is hesitant to talk to you, don't beg or threaten them. Forcing information from someone will get you nowhere. Write down what they tell you and, if they agree, simply get their name and phone number so that you, your attorney, the insurance company, or the court can contact them again.

Inform Your Insurance Company
As soon as possible, tell your insurance company that you have been involved in an accident. Cooperate with your insurance company and tell them the truth about what happened and the extent of your injuries. If the insurance company finds out that you have lied to them about anything, you can get into serious trouble, not the least of which may be the denial of any coverage for the accident. Build support for your case when discussing the matter with your insurance company. Be able to explain to them the facts of the case in a clear manner. Obtain and review a copy of any police report, so that you can point out to the insurance company who broke what traffic laws or who was at fault for the accident. Such information will often be provided in the report. Although the insurance company may already know the facts of your case, taking an active interest in making sure your rights are protected will force the insurance company to take you seriously.


Keep Track of Your Medical Treatment
Note any doctors, physical therapists, chiropractors, or other medical professionals that you receive treatment from, and each medical provider that referred you to other caregivers. Having a written diary of this information will help you itemize your medical expenses and treatment for your insurer, your attorney, and the court.

Take Pictures
Take photographs of any damage to your vehicle as soon as possible after the accident. Having photographic proof will help your insurance adjuster determine how much you should be compensated for the damages to your car, and may also assist your case in court, if needed. If you have pictures of your car from before the accident, these pictures will offer a great "compare and contrast" to show the true extent of the damage sustained in the accident.

Get a Property Damage Valuation
Obtain a valuation for damages to your car from your insurance company. If you are not satisfied with the manner in which your insurance company has valued your vehicle, do not give up. Get two estimates for the repair of your car on your own, or have two dealers provide a quote for the cost of replacing your vehicle if there was a total loss. Communicate to the adjuster your concerns and position, and be assertive. If you cannot agree on the value of your car, consider alternative dispute resolution, or consult an attorney.

Use Caution in Discussing the Incident
Do not talk to anyone about the accident other than your attorney, your insurance company, and the police. Do not talk to a representative of another insurance company under any circumstances, without the knowledge of your attorney or your insurance company. If representatives from other insurance companies should call you, be polite, but ask them to call your attorney or insurance company to arrange for an interview. Also, get the representative's name and number, and tell your insurance company or attorney that someone seeking information about your accident contacted you.

Be Wary of Early Settlement Offers
Be careful if you are offered a settlement from an insurance company. Make sure that any physical injuries you may have suffered have been treated, and that you have a doctor's prognosis. Some injuries may not show up or reach their greatest level of discomfort until many days, weeks, or months after the accident. Don't settle a claim until you know you will be compensated for all of your injuries, and consult an attorney before signing any documents pertaining to settlement.


1/20/2552

ไดฟ์เวอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนปี 48 (Supreme)

ไดฟ์เวอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนปี 48 (Supreme)

Mainboard ASRock P4VM800 / Specification / Manual / ปัญหาและแนวทางแก้ไข

Driver

Download
OS Platform
Size
Description
AMR
for Win98
2.6MB
Ver.12.0300.0018

???????????????
for WinME
2.56MB
Ver.12.0300.0018

???????????????????
for Win2k
2.69MB
Ver.12.0300.0018

???????????????????
for WinXP
2.69MB
Ver.12.0300.0018
Audio/การ์ดเสียง
all OS Platform
21.2MB
C-Media AC97 PCI Audio Device
Driver:UDA046_build02
Display/การ์ดจอ
for Win98/ME
7.06MB
S3 Graphics Display Driver
Ver. 16.01.23.15

for Win2k
8.57MB
S3 Graphics Display Driver
Ver. 16.94.44.02
LAN/การ์ดแลนด์
all OS Platform
3.76MB
VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet Adapter Ver. 3.5
SATA/ฮาร์ทดิสก์แบบ SATA
all OS Platform
5.93MB
VIA Serial ATA Driver 4.30g
USB2.0 / พอร์ตยูเอสบี
all OS Platform
6.56MB
VIA USB 2.0 Host Controller Driver, Ver. 2.52
VIA 4 in 1 / แมนบอร์ด
all OS Platform
1.36MB
VIA 4 in 1 Driver, Ver. 4.56
ViewSonic VE510b 15"
all OS Platform
1.06MB


Software / MANUAL
Download
OS Platform
Size
Description
คู่มือ WAC HDD GUARD IIคู่มือ WAC HDD GUARD II Configคู่มือ WAC Remote Configuration


Driver - WAC GUARDII

849 KB

eZcontrol3.7 and Utility

299 KBwebsite ของผู้ผลิต
Software / MANUAL
Download
OS Platform
Size
Description
คู่มือ OpenOffice TLE

กำลังอยู่หว่างการจัดทำ

หมายเหตุ : all OS Platform คือทุก Platform ของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ Microsoft Windows

Lemel BTO Driver

Driver

» วิธีการเลือก Download Driver Asus

MAINBOARD
BRAND MODEL
INTEL BOXD945GCNL
INTEL BOXDG31PR
INTEL BOXDG33BUC
INTEL BOXDG33FBC
INTEL BOXDG33TLM
INTEL BOXDP35DPM
INTEL BOXDQ35MPE
GIGABYTE GA-945GCM-S2C REV1.0
GIGABYTE GA-945GM-S2 REV3.9
GIGABYTE GA-EP35-DS4 REV2.1
GIGABYTE GA-G31MX-S2 REV1.0
GIGABYTE GA-P35-DS3L REV1.0
ASUS P4P800-MX
ASUS P5B
ASUS P5B-MX
ASUS P5B-MX(NO WIFI)
ASUS P5B-SE
ASUS P5B-VM SE
ASUS P5E
ASUS P5E3
ASUS P5E-VM DO
ASUS P5GC
ASUS P5GC-MX
ASUS P5GC-MX(BULK)
ASUS P5GC-MX/1333
ASUS P5GC-MX/1333(BULK)
ASUS P5GC-MX/GBL
ASUS P5GC-MX/GBL(BULK)
ASUS P5GC-VM
ASUS P5GZ-MX(BULK)
ASUS P5K
ASUS P5K SE
ASUS P5K-E
ASUS P5K-E/WIFI-AP
ASUS P5KPL
ASUS P5KPL-CM
ASUS P5KPL-VM
ASUS P5KR
ASUS P5K-V
ASUS P5K-VM
ASUS P5L-1394
ASUS P5LD2-SE/C
ASUS P5LD2-X/1333
ASUS P5LD2-X/GBL
ASUS P5L-MX
ASUS P5L-MX(BULK)
ASUS P5L-MX/IPAT
ASUS P5L-VM 1394
ASUS P5N-E SLI
ASUS P5N-MX
ASUS P5PE-VM
ASUS P5SD2-VM
ASUS P5VD2-VM SE
ASUS P5VD2-VM(BULK)
ASUS 775I65G R2.0
ASUS WOLFDALE1333-D667
ASUS WOLFDALE1333-D667 R2
ASROCK 775I65G R2.0
ASROCK WOLFDALE1333-D667
ASROCK WOLFDALE1333-D667 R2


VGA CARD
BRAND MODEL
ASUS EAH2400PRO/HTP/256MB
ASUS EAH2600PRO/HTDP/256M
ASUS EAH3850/G/HTDI/256MB
ASUS EAH3870X2/HTDI/1G
ASUS EAX1050/TD/128MB
ASUS EAX1050/TD/256MB
ASUS EAX1550/S/TD/128MB
ASUS EAX1550/S/TD/256MB
ASUS EAX1550/TD/256MB
ASUS EN6200LETC512/TD/256
ASUS EN7200GS/HTD/128MB
ASUS EN7200GS/HTD/256MB
ASUS EN7300GS/HTD/128MB
ASUS EN7300GS/HTD/256MB
ASUS EN7300GT/S/HTD/256MB
ASUS EN7300LE/HTD/256MB
ASUS EN8400GS/HTP/256MB
ASUS EN8400GS/S/HTP/256MB
ASUS EN8400GS/S/HTP/512MB
ASUS EN8500GT/HTD/256MB
ASUS EN8500GT/HTP/256MB
ASUS EN8500GT/S/HTP/256MB
ASUS EN8500GT/S/HTP/512MB
ASUS EN8500GT/S/MG/HTP512
ASUS EN8600GT/HTDP/512MB
ASUS EN8600GT/S/HTDP/256M
ASUS EN8600GT/S/HTDP/512M
ASUS EN8600GTS/G/HTDP/256
ASUS EN8800GTS/HTDP/512MB
GIGABYTE GV-NX72G512E2
GIGABYTE GV-NX72G512P1
GIGABYTE GV-NX72G512P2
GIGABYTE GV-NX84G256HE
GIGABYTE GV-NX85T256H
GIGABYTE GV-NX85T512HP
LEMEL GCP-GF7200GS/128DT-2
LEMEL GCP-GF7200GS/256DT
LEMEL GCP-GF7200GS/256DT-2
LEMEL GCP-GF8400GS/512DT-2
LEMEL GCP-GF8500GT/512DT-2


MODEM
BRAND MODEL
LEMEL 56K-INT-MODEM-P
LEMEL 56K-INT-MODEM-CNET (Vista32)
LEMEL 56K-INT-MODEM-CNET (Vista64)
LEMEL 56K-INT-MODEM-CNET (Win98)
LEMEL 56K-INT-MODEM-CNET (WinME)
LEMEL 56K-INT-MODEM-CNET (WinXP)


TV TUNNER
BRAND MODEL
LEMEL LM-TU-AVERTVSUPER007

BIOS
BRAND MODEL
ASUS P5GC-MX/GBL 0305 BIOS