11/13/2559

วิธีแก้ปัญหาการ Login ด้วย sa ล้มเหลว

มีสองเหตุผลที่ทำให้ผู้ใช้งาน sa ไม่สามารถใช้งานได้
  1. โดยค่าเริ่มต้นผู้ใช้งาน sa ถูกปิดการใช้งาน (disabled)
  2. โหมดรับรองความถูกต้อง(Authentication)
    โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นโหมด Windows (Windows Authentication)
ฉะนั้นเราต้องทำการเปิดการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน sa และกำหนด
โหมดรับรองความถูกต้องเป็น SQL Server and Windows Authentication
เพื่อให้สามารถเข้าระบบผ่าน ผู้ใช้งาน sa ได้
ดังนี้

1. เข้าระบบด้วย โหมด Windows Authentication
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano1
2. คลิกขวา=> Properties, กำหนดโหมด Authentication เป็น
SQL Server and Windows Authentication
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano3
3.เปิดการใช้งาน ผู้ใช้งาน sa
คลิกแทบ Security =>คลิกขวาผู้ใช้งาน sa => Properties
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano4
4. เลือกแทบ Status=> ในกลุ่ม Login: เลือก Enabler=> คลิก OK
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano41
5.ถ้าต้องการ เปลี่ยน password ของ sa ใหม่
ให้คลิกแทบ General แล้วป้อน password ใหม่ลงไป
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano42
6. Restart SQL Service 1 ครั้ง
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano5
7.Disconnect
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano6
8. Connect ใหม่
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano7
9. เข้าระบบโดยการเลือกโหมด SQL Server and Windows Authentication
ป้อน ผู้ใช้งาน sa และ password
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano8

10. การ Enable sa สามารถรันผ่าน SQL Command ดังนี้
image
–:จบบริบูรณ์:–

1 ความคิดเห็น: