3/08/2554

Proxy Server คืออะไร

Proxy Server คืออะไร
Proxy Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการต่างๆ แทนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงๆ ที่ตั้งอยู่ในอินเตอร์เน็ต (เช่น Web Server , Mail-Server , FTP Server หรือ DNS Server เป็นต้น) เครื่องลูกข่ายเครื่องใดในระบบ LAN ที่ต้องการติดต่อหรือขอใช้บริการกับเซิร์ฟเวอร์ในอินเตอร์เน็ต ก็ไม่จำเป็นต้องติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์นั้นโดยตรงแต่ให้ไปติดต่อผ่าน Proxy Server แทน ดังนั้น Proxy Server จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือตัวแทนของเครื่องพีซีแต่ละเครื่องในระบบ LAN ในการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ในอินเตอร์เน็ตนั้นอีกต่อหนึ่ง ในทางกลับกัน ข้อมูลหรือบริการที่ตอบกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นจะถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ตัว Proxy Server ก่อน (อาจมีการทำสำเนาเก็บไว้ด้วยที่เรียกว่า Cache ) จากนั้นจึงจะคัดเลือกและส่งกลับไปให้เครื่องลูกข่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ดังนั้นหากคุณกำลังเล่นอินเตอร์เน็ตอยู่ที่เครื่องลูกข่ายเครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบ LAN คุณจะรู้สึกราวกับว่าเครื่องที่คุณใช้งานอยู่นั้นกำลังเชื่อมต่อกับอิเตอร์เน็ตโดยตรง (ซึ่งความจริงแล้วไม่)
ถ้าจะเปรียบเทียบแล้ว Proxy Server จะเหมือนกับตัวแทนจำหน่ายสินค้านั่นเองหากคุณจะชื้อสินค้าต่างประเทศชนิดใดชนิดหนึ่งแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อกับผู้ผลิตสินค้านั้นโดยตรง แต่คุณสามารถติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยได้ การติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่าย คุณจะได้รับความสะดวกในการสั่งชื้อสินค้าและประหยัดเวลาในการจัดส่งสินค้าด้วย
ประเภทของ Proxy Server
Proxy Server แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ
1. Proxy Server แบบดั้งเดิม คือ Proxy Server ที่ใช้เทคนิคสมัยเก่าหรือสมัยที่เริ่มจะมีProxy Server ออกมาให้ใช้กัน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมได้อธิบายไว้ในคำนิยามของ Proxy Server ในหัวข้อก่อนหน้านี้ นั่นเอง ตัวอย่างโปรแกรมประเภทนี้ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Proxy Server ของบริษัทไมโครซอฟท์ (ทำงานบน Windows NT Server 4.0 ) , WinGate ของบริษัท Qbik หรือ Netscape Proxy Server ของบริษัท Netscape (ปัจจุบันไม่ค่อยมีคนใช้แล้ว) Proxy Server แบบนี้หากใช้ให้บริการประเภทการท่อง เว็บหรือดาวน์โหลดไฟล์ผ่านโปรแกรมบราวเซอร์แล้ว มักจะมีการเก็บสำเนาข้อมูลหรือบริการต่างๆที่ได้รับมาจากการใช้บริการของ เครื่องลูกข่ายต่างๆในช่วงก่อนหน้านี้ไว้ในฮาร์ดดิสก์ซึ่งเรียกว่าแคช (Cache ) ประโยชน์ของแคชก็คือช่วยลดภาระการทำงานของ Proxy Server ที่ต้องไปดึงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตตามคำร้องขอของเครื่องพีซีต่างๆโดยไม่จำเป็น กล่าวคือ หากเครื่องพีซีเครื่องใดเครื่องหนึ่งต้องการข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้ว Proxy Server จะมาค้นดูใน Cache ก่อนหากพบว่ามีอยู่แล้วก็จะดึงข้อมูลนั้นส่งกลับไปให้เครื่องลูกข่ายนั้นได้ทันที ทำให้เครื่องลูกข่ายได้รับข้อมูลในเวลาที่เร็วขึ้น ดังนั้น Proxy Server จะไปดึงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในกรณีที่ข้อมูลที่ต้องการไม่มีใน Cache เท่านั้น วิธีดังกล่าวนี้ภาษาทางเทคนิคจะเรียกว่า เว็บแคชชิ่ง” (Web Caching )
2. Proxy Server แบบ NAT คือ Proxy Server สมัยใหม่ที่ใช้เทคนิคเรียกว่า NAT (Network Address Translation ) หรือที่เรียกว่า IP Masquerade ความจริงแล้ว Proxy Server แบบนี้ไม่ตรงกับคำจำกัดความที่ผมให้ไว้ในตอนแรกเท่าไรนัก แต่เพื่อความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบจึงพออนุโลมให้เรียกว่า Proxy Server ได้ สิ่งที่ทำให้ Proxy Server แบบนี้มีพฤติกรรมไม่ตรงกับคำจำกัดความของ Proxy Server ก็คือหลักการทำงานของมันที่ใช้เทคนิคที่เรียกว่า NAT นั่นเอง (รายละเอียดจะอธิบายต่อไป) ตัวอย่างโปรแกรมประเภทนี้คือโปรแกรม WinGate รุ่นใหม่ๆ (ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า ENS Plug – in เพิ่มเติม) หรือโปรแกรม ICS (Internet Connection Sharing ) ที่อยู่ในตัว Window รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ Window 98 Se เป็นต้นProxy Server คืออะไร
      ในการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ World Wide Web (WWW) โดยปกติ ข้อมูลจะถูกเรียกมาจากเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการโดยตรง ซึ่งจะพบว่า เมื่อมีผู้ใช้หลายๆ ราย เรียกใช้ข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลจะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาให้กับผู้ใช้แต่ละราย โดยเป็นข้อมูลที่ซ้ำๆ กัน อันจะทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาที่ผู้ใช้ทุกคนจะต้องรอคอยการเรียกข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลานาน และยังเป็นการใช้งานช่องสื่อสาร (bandwidth) ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด และมีราคาแพงมาก ไปโดยเปล่าประโยชน
      Proxy Server คือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาตั้งเพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่ม เดียวกัน และกำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนเรียกใช้ข้อมูล WWW ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ โดยเครื่องดังกล่าวจะมีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อทำหน้าที่เรียกข้อมูล WWW มาให้บริการแก่ผู้ใช้ และจัดเก็บข้อมูลที่เคยถูกเรียกนั้นไว้ ในเครื่อง เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ข้อมูลนั้นซ้ำ ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเรียกข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลภายนอกมาใหม่ ซึ่งเทคนิคดังกล่าว จะทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่(ส่วนใหญ่)เคยมีผู้เรียกใช้มาก่อนได้ รวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาไปเรียกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกมาใหม่ อันจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
      ขั้น ตอนการทำงานของ Proxy Server เมื่อผู้ใช้ติดต่อ WWW ผ่าน Proxy Server เครื่องจะทำการตรวจสอบก่อน ว่ามีข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการอยู่ในเครื่องอยู่แล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีก็จะไปเรียกข้อมูลมาให้ใหม่ และจัดเก็บไว้ในเครื่องเพื่อคอยให้บริการแก่ผู้ใช้ครั้งต่อไป ถ้าพบว่ามี จะทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่กับแหล่งข้อมูลที่ต้องการ ว่ามีความทันสมัยตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันจะทำการส่งข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องไปให้ผู้ใช้ทันที แต่ถ้าไม่ตรงกัน Proxy จะไปดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาให้ใหม่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น