6/30/2554

วิธีการสร้างแผนภูมิ Excel 2003

การสร้างแผนภูมิ
 
 
การสร้างแผนภูมิ หรือ ชาร์ต (Chart) ด้วยโปรแกรมเอ็กเซล เป็นการนำเอาข้อมูลแต่ละแถว

และคอลัมน์บนแผ่นงาน มาสร้างเป็นชุดข้อมูลโดยแต่ละค่าของข้อมูลที่นำมาสร้างเป็นชาร์ต
เรียกว่า จุดข้อมูล (Data Point)แผนภูมิที่สร้างด้วย เอ็กเซลล์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ
คือ    แบบฝังบนแผ่นงาน เป็นวัตถุในแผ่นงานเดียวกับชุดข้อมูล และ  แบบแยกแผ่นงาน
เป็นแผ่นงานเฉพาะซึ่งบรรจุแผนภูมิอย่างเดียว สร้างแผนภูมิแยก โดยผู้สร้างสามารถ
เลือกใช้ได้ทั้งสองแบบ

องค์ประกอบของแผนภูมิ
 

วิธีการสร้างแผนภูมิ
 
1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจะสร้างแผนภูมิ > คลิกที่ปุ่ม ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ

ที่ทูลบาร์มาตรฐาน
หรือ คลิกที่คำสั่ง แทรก > แผนภูมิ ที่แถบเมนูบาร์

2. จะได้ขั้นตอนที่ 1 ได้ไดอะล็อกบ็อกซ์ชนิดแผนภูมิ >
คลิกเลือกชนิดย่อยของแผนภูมิ > คลิกปุ่ม ถัดไป

จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 แหล่งข้อมูลของแผนภูมิ ให้เลือกช่วงของข้อมูลว่าเริ่มตั้งแต่เซลล์ใดและสิ้นสุดที่เซลล์ใด


3.
คลิกที่ปุ่ม
ถัดไป จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 ตัวเลือกแผนภูมิ > คลิกที่ช่อง ชื่อแผนภูมิ > พิมพ์ชื่อแผนภูมิ เป็น

ชื่อแผนภูมิที่เราต้องการ (เช่น สรุปยอดขายรถยนต์ ปี 2550)
และอาจจะกำหนดตัวเลือกอื่น เช่น แกน X แกน Y

4.
คลิกปุ่ม
ถัดไป จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 ตำแหน่งแผนภูมิ ที่ตัวเลือกวางแผนภูมิ คลิกเลือก เป็นวัตถุใน หรือ

เป็นแผ่นงานใหม่ ตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม เสร็จสิ้น


การย้ายและเปลี่ยนขนาดแผนภูมิ
 
แผนภูมิที่เราสร้างขึ้นมาแล้ว เราสามารถปรับแต่งด้วยการย้ายและเปลี่ยนขนาดของแผนภูมินั้น

ได้อีก โดยวิธีการดังนี้

การย้ายแผนภูมิ ให้เลื่อนเมาส์ไปตรงพื้นที่แผนภูมิ ตรงบริเวณที่เป็นสีขาวว่าง ๆ ในแผนภูมิ

โดยไม่ให้ถูกส่วนอื่น ๆ แล้ว คลิกเมาส์ค้างไว้ เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศรสี่ทิศ ลากเมาส์

มายังตำแหน่งที่ต้องการบนแผ่นงาน แล้วปล่อยเมาส์


 
การเปลี่ยนขนาดแผนภูมิ ให้คลิกที่ แฮนเดิล ของแผนภูมิด้ารที่ต้องการจะเปลี่ยนขนาด

แล้วลากเมาส์ เพื่อจะขยายหรือย่อขนาดของแผนภูมิ

การเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ
 
แผนภูมิที่เราสร้างขึ้นมาแล้ว เราสามารถปรับเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิได้อีก โดยวิธีการดังนี้

การเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ คลิกที่แผนภูมิที่ต้องการจะเปลี่ยนชนิดแผนภูมิขึ้นมา แล้วคลิกที่

เมนู
แผนภูมิ > ชนิดแผนภูมิ > คลิกเลือกรูปแบบแผนภูมิที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น