2/15/2555

VLAN คืออะไร

VLAN (Virtual Lan) คือ การจัดกลุ่ม port ของ switch เป็นกลุ่มๆ โดยอาศัยตัวซอฟแวร์ภายในตัวของมันเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำกัดหรือควบคุม การติดต่อสื่อสารระหว่าง port ที่แบ่งไว้ หรือความหมายของ vlan สั้นๆคือ การจำกัด Broadcast นั่นเอง

 
รูปที่1แสดงโครงสร้างการจัดกลุ่มอุปกรณ์ให้เข้าเป็นเครือข่าย VLAN ภายใต้เครือข่ายแบบสวิตช์
ชนิดของ VLAN
1. Layer 1 VLAN : Membership by ports
ในการแบ่ง VLAN จะใช้พอร์ตบอกว่าเป็นของ VLAN ใด เช่นสมมุติว่าในสวิตช์ที่มี 4 พอร์ต กำหนดให้ พอร์ต 1, 2 และ 4 เป็นของ VLAN เบอร์ 1 และพอร์ตที่ 3 เป็นของ VLAN เบอร์ 2 ดังรูปที่ 1
Port
VLAN
1
1
2
1
3
2
4
1
รูปที่ 2 แสดงการกำหนดพอร์ตให้กับ VLAN

2. Layer 2 VLAN : Membership by MAC Address
ใช้ MAC Address ในการแบ่ง VLAN โดยให้สวิตช์ตรวจหา MAC Address จากแต่ละ VLAN ดูรูปที่ 2
   MAC Address
   VLAN
   1212354145121
   1
   2389234873743
   2
   3045834758445
   2
   5483573475843
   1
รูปที่ 3 แสดงการกำหนด MAC Address ให้กับ VLAN ต่างๆ
3. Layer 2 VLAN : Membership by Protocol types
แบ่ง VLAN โดยใช้ชนิดของ protocol ที่ปรากฎอยู่ในส่วนของ Layer 2 Header ดูรูปที่ 3
   
  Protocol
  VLAN
  IP
  1
  IPX
  2
รูปที่ 4 แสดงการแบ่ง VLAN โดยใช้ชนิดของ protocol กำหนด

4. Layer 3 VLAN : Membership by IP subnet Address
แบ่ง VLAN โดยใช้ Layer 3 Header นั่นก็คือใช้ IP Subnet เป็นตัวแบ่ง
IP Subnet
VLAN
23.2.24
1
26.21.35
2
รูปที่ 4 แสดงการแบ่ง VLAN โดยใช้ IP Subnet
5. Higher Layer VLAN's
VLAN ทำได้โดยใช้โปรแกรมประยุกต์หรือ service แบ่ง VLAN เช่นการใช้โปรแกรม FTP สามารถใช้ได้ใน VLAN 1 เท่านั้น และถ้าจะใช้ Telnet สามารถเรียกใช้ได้ใน VLAN 2 เท่านั้น เป็นต้น
ประโยชน์ของ VLAN
1.เพื่อให้เกิดความปลอดภัย หรือเป็นการจำกัดการเข้าใช้ทรัพยากรของเครื่อง Computer ที่อยู่คนละกลุ่มกัน
2.สามารถควบคุมหรือบริหารระบบ lan ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3.สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ Router
ข้อเสียและปัญหาที่พบของการใช้ VLAN
1. ถ้าเป็นการแบ่ง VLAN แบบ port-based นั้นจะมีข้อเสียเมื่อมีการเปลี่ยนพอร์ตนั้นอาจจะต้องทำการคอนฟิก VLAN ใหม่
2. ถ้าเป็นการแบ่ง VLAN แบบ MAC-based นั้นจะต้องให้ค่าเริ่มต้นของ VLAN membership ก่อน และปัญหาที่เกิดขึ้นคือในระบบเครือข่ายที่ใหญ่มาก จำนวนเครื่องนับพันเครื่อง นอกจากนี้ถ้ามีการใช้เครื่อง Notebook ด้วย ซึ่งก็จะมีค่า MAC และเมื่อทำการเปลี่ยนพอร์ตที่ต่อก็ต้องทำการคอนฟิก VLAN ใหม่
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น