11/21/2553

วิธีการเซ็ตอับและใช้งาน Multi SSID บน Linksys WRT54GL+ DD-WRT V24 SP2 (ตอนที่ 2)

วิธีการเซ็ตอับและใช้งาน Multi SSID บน Linksys WRT54GL+ DD-WRT V24 SP2 (ตอนที่ 2)
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย อำนาจ มีมงคล, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

*Note สำหรับการติดตั้ง Multiple SSID บนอุปกรณ์ Linksys WRT54GL + DD-WRT ค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควร ดังนั้นทีมงานจึงได้ทำ Configure File ที่สามารถนำไป Import ลงในอุปกรณ์ Linksys WRT54GL + DD-WRT V24 SP2 ไ้ด้ทันที โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ -> Configure File Multiple SSID DD-WRT V24 SP2ใน ตอนที่ 2 จะเป็นการยกตัวอย่างการ Configure อุปกรณ์ Managed Switch และ WRT54GL + DD-WRT V.24 SP2 โดยสมมุติ Case ขึ้นมาเพื่อให้ง่ายแก่ความเข้าใจดังนี้นะครับ

บริษัท ซิสทูยู ออนไลน์ จำกัด (SYS2U.COM) มีการติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับรองรับ Application ภายใน อาทิเช่น ระบบบัญชี, ระบบการเงิน, ระบบบริหารสินค้าคงคลัง และ Internet สำหรับให้พนักงานใช้ ซึ่งผู้บริหารมีความต้องการให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน สามารถใช้ Internet ของบริษัทด้วยการเชื่อมผ่านระบบ Wireless LAN แต่จะจำกัดการใช้งานไม่ให้เข้าถึงทรัพยากรอื่นๆ โดยบริษัทจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ Wireless Router ของ Linksys by Cisco รุ่น WRT54GL

  รูปภาพ


อุปกรณ์เครือข่ายของบริษัท ซิสทูยู ออนไลน์ จำกัด
 1. VPN Router ของ Cisco รุ่น RV042 (สำหรับแชร์ Internet , ไม่รองรับ VLAN Tagging)
 2. Managed Switch 8-Port ของ Cisco รุ่น SRW208L (สนับสนุนการทำ VLAN และ VLAN Tagging / IEEE802.1Q)
 3. Un-managed Switch 24-Port ของ Cisco รุ่น SR224R (รองรับการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน)
 4. Un-manage Switch 16-Port ของ Cisco รุ่น SR216 (รองรับการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ไม่มี Wireless Card)
 5. Wireless-G Router ของ Linksys by Cisco รุ่น WRT54GL (Upgrade Firmware DD-WRT v24 SP2 ) สำหรับสร้าง Multiple SSID


วิธีการเช็ตอับอุปกรณ์สำหรับใช้งาน Multiple SSID
  การเช็ตอับอุปกรณ์สำหรับใช้งาน Multiple SSID ก็จะมีอุปกรณ์ที่ต้องเซ็ตอับหลักๆอยู่ 2 อัน คือ
 1. Managed Switch ที่สนับสนุนการทำ VLAN และ VLAN Tagging (IEEE802.1Q) ในตัวอย่างจะใช้ Managed Switch 8-Port รุ่น SRW208L
 2. Wireless Access Point ที่สนับสนุน Multiple SSID ในตัวอย่างจะใช้ Wireless-G Router รุ่น WRT54GL V1.1การเซ็ตอับ VLAN และ VLAN Tagging บน SRW208L
  เพื่อ ให้การเช็ตอับอุปกรณ์ทำได้สะดวกและป้องกันความสับสน ให้ทำการกำหนดพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆและกำหนด VLAN , VLAN Tagging ให้กับ Managed Switch ก่อนดังนี้ รูปภาพ รูปภาพ


กำหนด VLAN และ พอร์ตสมาชิกของ VLAN

  VLAN 2 :- มีสมาชิกเป็น
  • พอร์ต e1,e2, e3, e4 มี PVID เป็น 2
  • พอร์ต e1, e2, e3, e4, e5, e6 แบบ Untagged
  • พอร์ต e7 แบบ Tagged
  VLAN 3 :- มีสมาชิกเป็น
  • พอร์ต e5, e6 มี PVID เป็น 3
  • พอร์ต e1, e5, e6 แบบ Untagged
  • พอร์ต e7 แบบ Tagged
ขั้นตอนการเซ็ตอับ Cisco SRW208L

 1. เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เซ็ตอับด้วยสายแลนเข้าที่พอร์ต e8 ของ SRW208L
 2. กำหนด IP Address แบบ Fix IP ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหมายลเข 192.168.1.3 , Subnet Mask 255.255.255.0
 3. เปิด โปรแกม IE แล้วพิมพ์หมายเลข IP Address 192.168.1.254 (Default IP ของ SRW208L) ที่ช่อง Address จากนั้นกดปุ่ม Enter หน้า Login page จะปรากฎออกมา ให้ใส่ Username และ Password เป็น admin แล้วคลิกปุ่ม Ok

  รูปภาพ

 4. คลิกที่แท็ป VLAN Management -> Create VLAN จากนั้นสร้าง VLAN ID และ VLAN Name ตาม
  รายละเอียดด้านล่าง
  1. VLAN ID : 2 , VLAN Name : Internal คลิกปุ่ม Add
  2. VLAN ID : 3 , VLAN Name : Guest คลิกปุ่ม Add
  3. คลิกปุ่ม Save Setting

  รูปภาพ


 5. คลิ กแท็ปย่อย Port Setting เปลี่ยน Mode ของพอร์ต e1,e2,e3,e4,e5 และ e6 เป็น General พอร์ต e7 เป็น Trunk จากนั้น กำหนด PVID ของ e1,e2,e3,e4 เป็น 2 และ PVID ของ e5,e6 เป็น 3 แล้วคลิก ปุ่ม Save Setting

  รูปภาพ


 6. คลิ กแท็ปย่อย Ports to VLAN แล้วที่ช่อง VLAN คลิกเลือก 2, Internal จากนั้นคลิกเลือกพอร์ต e1,e2,e3,e4,e5 และ e6 เป็น Un Tagged , พอร์ต e7 เป็น Tagged

  รูปภาพ


 7. ที่ ช่อง VLAN คลิกเลือก 3, Guest จากนั้นคลิกเลือกพอร์ต e1, e5, e6 เป็น Un Tagged และ พอร์ต e7 เป็น Tagged แล้วคลิกปุ่ม Save Setting

  รูปภาพ

 8. เสร็จสิ้นการเซ็ตอับ Managed Switch SRW208L
 9. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าที่พอร์ตต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ ยกเว้น Linsys WRT54GL

การเซ็ตอับ Multiple SSID และ VLAN Tagging บน WRT54GL

  ก่อนเซ็ตอับ Multiple SSID และ VLAN Tagging บน WRT54GL ให้ทำการ Upgrade WRT54GL ด้วย Firmware DD-WRT V24 SP2 (Download Firmware คลิกที่นี่) จากนั้นให้กำหนดพอร์ตเชื่อมต่อรวมถึงชื่อ SSID บน WRT54GL รูปภาพ รูปภาพการเซ็ตอับ Multiple SSID และ VLAN Tagging บน WRT54GL

 1. เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เซ็ตอับด้วยสายแลนเข้าที่พอร์ต e4 ของ WRT54GL
 2. เปิด โปรแกม IE แล้วพิมพ์หมายเลข IP Address 192.168.1.1 (Default IP ของ WRT54GL) ที่ช่อง Address กดปุ่ม Enter หน้า Status ของ WRT54GL จะแสดงออกมา
 3. คลิกที่แท็ป Setup จากนั้น Login page จะปรากฎออกมา ให้ใส่ Username : root และ Password เป็น admin แล้วคลิกปุ่ม Ok
 4. ที่แท็ป Setup -> Basic Setup ให้กำหนดค่าดังนี้
  1. WAN Connection Type -> Connection Type : Disable (ไม่ใช้งานพอร์ต Internet)
  2. Router IP -> Local IP Address: เปลี่ยนเป็น 192.168.1.2

   รูปภาพ
  3. ที่ Network Address Server Setting (DHCP) -> DHCP Server : Disable (ไม่ใช้งาน)
  4. คลิกปุ่ม Save แล้วกดปุ่ม Apply Settings


   รูปภาพ
 5. ที่ ช่อง Address ของโปรแกรม IE ให้ใส่ IP Address ของ WRT54GL ใหม่เป็น 192.168.1.2 แล้วกดปุ่ม Enter หน้า Status Page ของ WRT54GL จะปรากฎออกอีกครั้ง
 6. คลิกปุ่ม Wireless -> Basic Settings แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้
  1. ที่ Wireless Physical Interface wl0
   - Wireless Mode : AP
   - Wireless Network Mode : Mixed
   - Wireless Network Name (SSID) : Internal
   - Wireless Channel : 6 (หรือ 1 หรือ 11)
   - Wireless Broadcast : Enable
   - Network Configuration : Bridge
   - คลิกปุ่ม Save
  2. ที่ Virtual Interface wl0.1
   - คลิกปุ่ม Add
   - Wireless Network Name (SSID) : Guest
   - Wireless Broadcast : Enable
   - Network Configuration : Bridge
   - คลิกปุ่ม Save
  3. จากนั้นคลิกปุ่ม Apply Settings

  รูปภาพ

 7. คลิกแท็ป Wireless-> Wireless Security กำหนดค่าดังนี้
  1. ที่ Wireless Physical Interface wl0
   - Security Mode : WPA Personal
   - WPA Algorithm : TKIP
   - WPA Share Key : <ใส่คีย์ไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร>
  2. ที่ Virtual Interface wl0.1
   - Security Mode : WPA Personal
   - WPA Algorithm : TKIP
   - WPA Share Key : <ใส่คีย์ไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร> (คีย์ไม่ควรซ้ำกับของ wl0.1)
  3. คลิกปุ่ม Save และปุ่ม Apply Settings


  รูปภาพ
 8. คลิกแท็ป Setup -> VLANs คลิกเลือก
  1. Port 1 : VLAN 2 , VLAN 3 และ Tagged
  2. Port 2 : VLAN 2
  3. Port 3 : VLAN 3
  4. คลิกปุ่ม Save และ Apply Settings


  รูปภาพ
 9. คลิกแท็ป Setup -> Networking แล้วกำหนดค่าดังนี้
  1. ที่ Bridging คลิกปุ่ม Add เพื่อสร้าง Bridge ขึ้นมา

   รูปภาพ
  2. Bridge 0 : br2, STP : off , ไม่ต้องใส่ IP Address และ Subnet Mask แล้วคลิกปุ่ม Save
  3. คลิกปุ่ม Add , Bridge 1 : br3 , STP : off ไม่ต้องใส่ IP Address และ Subnet Mask แล้วคลิกปุ่ม Save


   รูปภาพ
  4. คลิกปุ่ม Apply Settings


   รูปภาพ
  5. ที่ Assign to Bridge คลิกปุ่ม Add


   รูปภาพ
  6. และที่ Assignment 0 เลือก br2, Interface : VLAN 2 แล้วคลิกปุ่ม Save


   รูปภาพ

   รูปภาพ
  7. จากนั้นก็ Add Assignment 1 – 3 ด้วยข้อมูลดังนี้
   - Assignment 1 : br2 , Interface : eth1 คลิกปุ่ม Save (eth = wl0)
   - Assignment 2 : br3 , Interface : vlan3 คลิกปุ่ม Save
   - Assignment 3 : br3 , Interface : wl0.1 คลิกปุ่ม Save


   รูปภาพ

  8. หลังจากเซ็ตอับในส่วนของ Assign to Bridge เสร็จแล้ว ที่ Current Bridging Table จะแสดงค่า
   - br0 no vlan0
   - br2 no eth1 vlan2
   - br3 no wl0.1 vlan3

 10. เสร็จสิ้นการเซ็ตอับ Multiple SSID to VLAN mapping บนตัว WRT54GL
 11. นำสายแลนต่อจากพอร์ต e1 ของ WRT54GL ไปยังพอร์ต e7 ของ SRW208L
 12. ทดสอบการใช้งาน

  1. นำ Wireless Notebook เชื่อมต่อเข้า SSID ชื่อ Internal แล้วลองใช้งาน Internet , Access ไปที่ Server หรือ สั่งพิมพ์งานไปที่ Network Printer ซึ่งสามารถใช้งานได้ปกติ แต่จะไม่สามารถ Access ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ SSID ชื่อ Guest หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ SR216 บน VLAN 3 ได้

   รูปภาพ
  2. และถ้าหากนำ Wireless Notebook ไปเชื่อมต่อเข้ากับ SSID ชื่อ Guest ก็จะใช้งาน Internet ได้เพียงอย่างเดียว

   รูปภาพ
  ราย ละเอียดเรื่องการเซ็ตอับ VLAN , Link Aggregation , Spanning Tree รวมถึงการสร้างระบบ 802.1x User Authenication ด้วย Radius Server สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ”ช่างเทคนิค Computer & Network Vol 2” ของสำนักพิมพ์ Bynature นะครับ…
  จบบทความ : Multi SSID บน Linksys WRT54GL+ DD-WRT V24 SP2 (ตอนที่ 2)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น