1/10/2557

การคอนฟิก Zap Channels DIDs

1. Inbound Call Routing
ในกรณีที่เราใช้ E-1 PRI signaling ทุก calls ที่เข้ามาจะมี caller ID และ DID number (เบอร์ปลายทาง) เราสามารถ detect DID number
แล้วกำหนด routing ตามต้องการได้ เช่น DID 02XXXYYYY ให้ไปที่แผนกขาย DID 02XXXZZZZ ให้ไปที่แผนกบัญชี   แต่สำหรับระบบ analog
นั้น caller ID จะต้องขอเพิ่มถ้าต้องการ ส่วน DID number นั้นไม่ได้ส่งมา เพราะระบบ analog นั้นถือว่าแต่ละ line ก็มีเบอร์ของตัวเองอยู่แล้ว
ดังนั้นในระบบ analog ถ้าเราต้องการให้ Elastix detect DID number แล้วทำ routing ตามต้องการนั้น เราจะต้องกำหนด DID number ให้กับ
แต่ละ channels (lines) ที่เข้าระบบ Elastix
2. การกำหนด DID number ให้กับ lines ที่เข้าระบบ Elastix
ไปที่ PBX -> PBX Configuration -> Zap Channel DIDs > Add Zap Channel


Channel: = channel ที่ 1, 2, 3, ... บนการ์ด analog FXO module
Description: คำอธิบาย
DID: กำหนด DID number ให้กับ channel นี้ (อาจจะเป็นเบอรฺโทรศัพท์จริงๆของ line ที่ต่อกับ channel นี้ก็ได้)

กำหนดให้ channel 2, ทำทุก channel ที่ต้องการ
3. การกำหนด Inbound Routes 
ไปที่ PBX -> PBX Configuration -> Inbound Routes -> Add Incoming Route

Description: = คำอธิบาย
DID Number: = DID number ที่กำหนดให้ channel ต่างๆ

กำหนดปลายทางให้กับ Inbound Routes
4. ขั้นตอนสุดทัาย
Zap Add DIDs จะทำงานได้ตามต้องการนั้น จะต้องเซ็ต context ของ lines ที่เข้ามาให้เป็น from-zaptel
อาจจะทำได้โดนการ edit ไฟล์ /etc/asterisk/chan_dahdi.conf และ dahdi-channels.conf   ในที่นี้เราจะเปลียน
โดยการเพิ่ม context_lines from-zaptel ในไฟล์ /etc/dahdi/genconf_parameters แล้วบันทึกไฟล์

run command
#dahdi_genconf
#dahdi_cfg -vv
#service dahdi restart           ; restart card driver
#amportal restart                 ; restartElastix

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น