1/27/2552

Web โปรแกรมปฏิบัติงานศาลชั้นต้น ศาลจังหวัด และ ศาลแขวง

Web โปรแกรมปฏิบัติงานศาลชั้นต้น ศาลจังหวัด และ ศาลแขวง
ใช้กับ
Access XP service pack 3
(เป็นโปรแกรมที่ปรับปรุงครั้งที่ 9 ของ Access XP เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550)

ชื่อโปรแกรม

คำอธิบาย

datamain

ฐานข้อมูลหลัก

datasub

ฐานข้อมูลรอง

FormAdduser

โปรแกรม เพิ่มชื่อ แก้ไขชื่อผู้ใช้โปรแกรมศาล และ แก้ไขเพิ่มเติมประเภทคดี

FormBoss

โปรแกรม สำหรับผู้บริหาร

Formday

โปรแกรม รายงานวันประจำวัน

FormInformation

โปรแกรม ประชาสัมพันธ์

Formkarupan

โปรแกรม ทะเบียนทรัพย์สิน และ คำนวณเกณฑ์คงค้างส่งการเงิน

FormMhay

โปรแกรม หมายสี และ หมายขาว

FormMhayjub

โปรแกรม หมายจับ และ หมายค้น

Formmoney

โปรแกรม การเงิน ,ใบเสร็จ , สินบน ,เงินเดือน และ ภาษีเงินได้ , รายงานฯ

Formmonth

โปรแกรม รายงานความประจำเดือน , ปี , ความดีความชอบผู้พิพากษา

Formnabunlang

โปรแกรม หน้าบัลลังก์ , ศูนย์นัดความ , ศูนย์ไกล่เกลี่ย ,ระบบติดตามพยาน

FormPicture

โปรแกรม ถ่ายภาพผู้ต้องหา , จำเลย

Formroomdum

โปรแกรม ห้องเก็บสำนวน และ ระบบติดตามสำนวน

Formrubfong

โปรแกรม รับฟ้อง , รับส่งคำคู่ความ , ใบเสร็จค่าธรรมเนียม , สารบบความ

Formsarabun

โปรแกรม สารบรรณ , ทะเบียนรับ ส่ง ,โปรแกรมวันลา ,รับส่งอุทธรณ์ฎีกา

FormTanay

โปรแกรม บริการข้อมูลประชาชน

Formvangmay

โปรแกรม รับส่งคู่ความ , รายงานผลหมาย , จ่ายเงินค่าคำคู่ความ , จ่ายคืน

karupanData โปรแกรม ทะเบียนทรัพย์สิน และ เกณฑ์คงค้างส่งการเงิน

IE6

Internet Explorer 6 เป็นตัวปรับระบบให้สามารถใช้วัน เดือน ปี แบบไทยได้

Office XP SP3

ชุด office xp ที่จะต้องติดตั้งตามเครื่องที่จะใช้โปรแกรมศาล (ยังไม่พร้อมใช้)

หมายเหตุ : เนื่องจากข้าพเจ้า นายดำรง ผินโพธิ์ ได้มอบโปรแกรมปฏิบัติงานศาลชั้นต้น ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวเจนจิรา ทองดี
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากศาลใดต้องการโปรแกรมปฏิบัติงานศาลชั้นต้น ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนฯ และ ศาลแรงงาน ให้ติดต่อกับ นางสาวเจนจิรา ทองดี โดยตรง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น