1/19/2552

อัตราค่านำส่งหมาย(ใหม่)

อัตราค่านำส่งหมาย(ใหม่)

อำเภอเมืองสระแก้ว | อำเภอเขาฉกรรจ์ | อำเภอวังน้ำเย็น | อำเภอวัฒนานคร
อำเภอวังสมบูรณ์ | อำเภอคลองหาด | อำเภออรัญประเทศ | อำเภอโคกสูง | อำเภอตาพระยา
ตำบล
อัตราค่าส่งหมาย
ตำบลสระแก้ว
300
ตำบลท่าเกษม
300
ตำบลศาลาลำดวน
500
ตำบลบ้านแก้ง
500
ตำบลสระขวัญ
500
ตำบลหนองบอน
500
ตำบลท่าแยก
500
ตำบลโคกอีหลง
500
ตำบลโคกปี่ฆ้อง
500
อำเภอเขาฉกรรจ์
ตำบล
อัตราค่าส่งหมาย
ตำบลเขาฉกรรจ์
500
ตำบลเขาสามสิบ
500
ตำบลพระเพลิง
550
ตำบลหนองหว้า
550
อำเภอวังน้ำเย็น
ตำบล
อัตราค่าส่งหมาย
ตำบลวังน้ำเย็น
500
ตำบลคลองหินปูน
500
ตำบลตาหลังใน
550
ตำบลทุ่งมหาเจริญ
600
อำเภอวัฒนานคร
ตำบล
อัตราค่าส่งหมาย
ตำบลวัฒนานคร
500
ตำบลท่าเกวียน
500
ตำบลโนนหมากเค็ง
500
ตำบลหนองหมากฝ้าย
500
ตำบลหนองตะเคียนบอน
500
ตำบลห้วยโจด
500
ตำบลหนองแวง
500
ตำบลหนองน้ำใส
500
ตำบลผักขะ
500
ตำบลช่องกุ่ม,แซร์ออ
550
อำเภอวังสมบูรณ์
ตำบล
อัตราค่าส่งหมาย
ตำบลวังใหม่
650
ตำบลวังสมบูรณ์
650
ตำบลวังทอง
700
อำเภอคลองหาด
ตำบล
อัตราค่าส่งหมาย
ตำบลซับมะกรูด
500
ตำบลเบญจขร
500
ตำบลไทรเดี่ยว
500
ตำบลไทรทอง
500
ตำบลคลองหาด
550
ตำบลไทยอุดม
600
ตำบลคลองไก่เถื่อน
600
อำเภออรัญประเทศ
ตำบล
อัตราค่าส่งหมาย
ตำบลอรัญประเทศ
500
ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
500
ตำบลฟากห้วย
500
ตำบลบ้านด่าน
500
ตำบลท่าข้าม
500
ตำบลเมืองไผ่
500
ตำบลหันทราย
500
ตำบลหนองสังข์
500
ตำบลผ่านศึก
550
ตำบลคลองน้ำใส
550
ตำบลป่าไร่
550
ตำบลคลองทับจันทร์
550
ตำบลทับพริก
600
อำเภอโคกสูง
ตำบล
อัตราค่าส่งหมาย
ตำบลหนองม่วง
600
ตำบลหนองแวง
600
ตำบลโคกสูง
650
ตำบลโนนหมากมุ่น
700
อำเภอตาพระยา
ตำบล
อัตราค่าส่งหมาย
ตำบลตาพระยา
600
ตำบลโคคลาน
700
ตำบลทัพราช
800
ตำบลทัพไทย
800
ตำบลทัพเสด็จ
800

อำเภอเมืองสระแก้ว | อำเภอเขาฉกรรจ์ | อำเภอวังน้ำเย็น | อำเภอวัฒนานคร
กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ | อำเภอคลองหาด | อำเภออรัญประเทศ | กิ่งอำเภอโคกสูง | อำเภอตาพระยา

หมายเหตุ
1. ผู้รับหมายมีหลายคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันให้เรียกเพิ่มคนละ 100 บาท
2. ผู้รับหมายมีหลายคนอยู่คนละหมู่บ้านแต่อยู่ตำบลเดียวกันให้เรียกเพิ่มคนละ 200 บาท
3. ผู้รับหมายหลายคนแต่อยู่คนละตำบลให้แยกส่ง (แยกหมาย)
5. ถ้าปิดประกาศให้เรียกเพิ่มอีก 100 บาท

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2551


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น