1/19/2552

นโยบายคุ้มครองข้อมูลของเว็บไซต์ศาลจังหวัดจังหวัดสงขลา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลของเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา ศาลจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าของและผู้คิดประดิษฐ์เว็บไซต์นี้ โดยเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลาจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้บริการข้อมูลของเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา
เนื่องจาก เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา ได้พัฒนาและปรับปรุงบริการข้อมูลของเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลล่าสุดของเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ sklc@judiciary.go.th,sklc_court@hotmail.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลของเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านใช้บริการของ เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ หรือนโยบายส่วนบุคคล หรือนโยบายการรวบรวมข้อมูลฉบับอื่น
ผู้ใช้บริการทุกท่านรับทราบว่า เว็บไซต์ของศาลจังหวัดสงขลา มีการเชื่อมต่อ (link) ไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา จะไม่รับผิดชอบ สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น และ เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซต์ของ เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา และอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ และทุกเว็บไซต์ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่เว็บไซต์นี้รวบรวมเท่านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คือ การนำสถิติการใช้บริการข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ แก้ไขหรือพัฒนาระบบให้ท่านได้รับบริการข้อมูลที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลในเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลาอีกด้วย เมื่อท่านใช้บริการข้อมูลในพื้นที่ใด ๆ ของ เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลาบนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา แต่เพียงที่เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ โดยเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้
(1) ข้อมูล หมายเลขไอพีแอดเดรส,ระบบปฏิบัติการ,โปรแกรมเบราเซอร์,พอร์ตติดต่อ,ประเทศที่อยู่,คำที่ค้นหาข้อมูลคดี,หน้าเว็บไซต์ที่เปิด และวันเวลาที่ใช้บริการข้อมูลในเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา
(2) เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลาใช้ระบบ Weblog ซึ่งพัฒนาขึ้นใช้สำหรับให้ผู้ดูแลระบบ(Webmaster) สามารถติดตาม ควบคุม และดูแลการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลาได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
(3) เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลาใช้ระบบเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา โดยจะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้แก่ จำนวนผู้เข้าหน้าเว็บไซต์ จำนวนการค้นหาวันนัดพิจารณา จำนวนการตรวจสอบผลส่งหมาย จำนวนการค้นหารายงานสถิติไกล่เกลี่ยฯ และจำนวนการค้นข้อมูลคดี
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา จะไม่รับผิดใด ๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
โดยทั่วไป เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถ ใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา อาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการติดตามตัวท่านก็ต่อเมื่อเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลาเห็นว่าท่านมีพฤติกรรมที่พยายามโจรกรรมหรือเจาะข้อมูลภายในเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา ซึ่งเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลาจะสามารถตรวจพบพฤติกรรมเช่นนี้ได้จากระบบ Weblog ของเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลาเอง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการและข้อมูลของเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา จากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา ไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลาเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านภายในเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มีความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ท่านรับทราบว่า เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา เพื่อที่จะใช้บริการข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันความถูกต้อง
ข้อมูลของหน่วยงานที่ขอใช้บริการข้อมูลภายในเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลาจะได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน (password- protected) ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด ๆ และท่านควรออกจากการใช้โปรแกรมเบราเซอร์ของท่านหรือโปรแกรมที่ศาลจังหวัดสงขลาจัดให้ติดตั้งทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและใช้ประโยชน์จากบัญชีผู้ใช้ของท่านได้

ข้อยกเว้นความรับผิด
ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว เว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ศาลจังหวัดสงขลา การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น