1/19/2552

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท


ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท


คดี เดือน ปี
สรุปสถิติการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท คดีแพ่ง
สรุปสถิติการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท คดีอาญา
สรุปสถิติการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท คดีผู้บริโภค


การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
คือ การยุติหรือระงับข้อพิพาท ด้วยความตกลงยินยอมของคู่ความเอง โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็น คนกลางช่วยเหลือ แนะนำ เสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือระงับ ข้อพิพาทให้แก่คู่ความนั้น

ผู้ไกล่เกลี่ยคือใคร
ผู้ไกล่เกลี่ย หรือบางครั้งเรียกว่าผู้ประนีประนอม ได้แก่ ผู้พิพากษารวมทั้งบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับ การแต่งตั้งจากศาล


ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สะดวก
ไม่เป็นทางการหรือมีขั้นตอนมากเกินไป
รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน
ประหยัด ไม่มีค่าใช้จ่าย
พึงพอใจ คู่พิพาทตัดสินใจเองในผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
รักษาสัมพันธ์ภาพอันดีของคู่ความ เพราะผลการไกล่เกลี่ยไม่มีฝ่ายใดแพ้ ฝ่ายใดชนะ

คดีหรือข้อพิพาทที่สามารถไกล่เกลี่ยได้
1. คดีหรือข้อพิพาททางแพ่ง
2. คดีหรือข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความกันได้
3. คดีหรือข้อพิพาททางอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์
4. คดีหรือข้อพิพาทอื่นที่สามารถจะไกล่เกลี่ยได้

ผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
เมื่อคู่ความสามารถตกลงกันได้ ศาลพิพากษาตามยอมหรือโจทก์ถอนฟ้อง แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ส่งเรื่องคืนสู่การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลตามปกติ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นความลับ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่อาจใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ เว้นแต่คู่ความจะตกลงเป็นอย่างอื่น


แผนภูมิไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

* หมายเหตุ : แม้ว่าคู่ความจะตกลงเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล คู่ความก็ยังต้องดำเนินการทางคดีตามปกติ เช่น จำเลยต้องยื่นคำให้การภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือคู่ความต้องไปศาลตามวันนัด เป็นต้นสิ่งที่คู่ความจะต้องมีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
นางสาวสุชิน คชาวงษ์
นิติกร 5

นางสาวกิจจา เทศเขียว
นิติกรนางจินดา ประพิณวงศ์
ผู้ประนีประนอม
นายสมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ
ผู้ประนีประนอม
นายไพชยนต์ จันทนะสุคนธ์
ผู้ประนีประนอม
นายประกอบ สุรินทร์ศักดิ์
ผู้ประนีประนอม
นายพรชัย รัตนโชติชัยฤทธิ์
ผู้ประนีประนอม
นายศักดิ์ชัย บรรณสาร
ผู้ประนีประนอม
นายไสว สารีบท
ผู้ประนีประนอม
นายสมพงษ์ บุญสร้าง
ผู้ประนีประนอม
นายโกมล จันทวงษ์
ผู้ประนีประนอม
นายปรัชญา คำภิรมย์
ผู้ประนีประนอม
นายณัฐพงศ์ ประเสริฐศรี
ผู้ประนีประนอม
นายบุญจักรวาล รอดบำเรอ
ผู้ประนีประนอม
นายสุรศักดิ์ ศรนรินทร์
ผู้ประนีประนอม
นายบุญธรรม สุขสันต์
ผู้ประนีประนอม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น