1/19/2552

อัตราค่าประกันตัว
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย


|ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค | อาวุธปืน,กระสุน,วัตถุระเบิด | ยาบ้า | ประมวลกฏหมายอาญา
การจราจรทางบก | ป่าไม้ | ป่าสงวนแห่งชาติ | อุทยานแห่งชาติ | การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
อาหาร | ยา | โรงงาน | ควบคุมอาคาร | ศุลกากร | คนเข้าเมือง | รับราชการทหาร | ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ พ.ศ.2548 |
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
-
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ไม่ควรเกิน 20,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
72
วรรค1
10,000-100,000
72
วรรค2
20,000-50,000
72
วรรค3
50,000
72 ทวิ
วรรค1
20,000
72 ทวิ
วรรค2 - มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนและพกพาฯ
150,000-200,000
"
- มีอาวุธปืนมีทะเบียนและพกพาฯ
60,000-80,000
"
- มีอาวุธปืนมีทะเบียนแต่ไม่มีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและพกพาฯ
10,000-40,000
73
(1) ทำประกอบ สั่ง นำเข้า จำหน่ายฯ
300,000
73
(2) ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ
150,000
74 ทวิ
ทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า หรือจำหน่ายวัตถุระเบิด
200,000
78
(1) ทำ ประกอบ ซ่อมแซมฯ นอกจากที่กำหนดในกฏกระทรวง
200,000
78
(2) กรณีมีกระสุนปืนสงคราม
50,000-200,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
65
วรรค1 ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ไม่เกิน10 เม็ด
500,000
"
- เกิน 10 เม็ด ไม่ถึง 15 เม็ด
700,000
65
วรรค2 ผลิต นำเข้า หรือส่งออกเพื่อจำหน่าย ไม่เกิน 10 เม็ด
700,000
"
- เกิน 10 เม็ด ไม่เกิน 50 เม็ด
1,000,000
"
- เกิน 50 เม็ด ไม่เกิน 100 เม็ด
1,500,000
"
- เกิน 100 เม็ดขึ้นไป
ดุลพินิจ
65
วรรค3 ผลิตโดยแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ ไม่เกิน10 เม็ด
350,000
"
- เกิน 10 เม็ด ไม่ถึง 15 เม็ด
500,000
65
วรรค4 ผลิตโดยแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุเพื่อจำหน่าย ไม่เกิน 10 เม็ด
500,000
"
- เกิน 10 เม็ด ไม่ถึง 15 เม็ด
700,000
66
จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย (รวมถึงมีไว้ครอบครองตั้งแต่ 15 เม็ดขึ้นไป) ไม่เกิน 10 เม็ด
350,000
"
- เกิน 10 เม็ด ไม่ถึง 50 เม็ด
500,000
"
- เกิน 50 เม็ด ไม่เกิน 100 เม็ด
700,000
"
- เกิน100 เม็ด ไม่เกิน 150 เม็ด
900,000
"
- เกิน 150 เม็ด ไม่เกิน 200 เม็ด
1,100,000
"
- เกิน 200 เม็ด ไม่เกิน 250 เม็ด
1,300,000
"
- เกิน 250 เม็ด ไม่เกิน 300 เม็ด
1,500,000
"
- เกิน 300 เม็ดขึ้นไป
ดุลพินิจ
67
มีไว้ในครอบครองไม่ถึง 15 เม็ด
-
"
- ไม่เกิน 10 เม็ด
10,000
"
- เกิน 10 เม็ด ไม่ถึง 15 เม็ด
20,000
91
เสพ
10,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
136
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
30,000
137
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
20,000
138
วรรค1 ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน
30,000
138
วรรค2 โดยใช้กำลังประทุษร้าย
40,000
139
ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
80,000
140
138,139ประกอบ140 วรรค1 มีหรือใช้อาวุธหรือร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
90,000
140
วรรค2 อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร
150,000
140
วรรค3 มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดฯ
180,000
141
ถอน ทำให้เสียหายฯ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย
40,000
142
ทำให้เสียหาย ทำลายฯซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ
50,000
143
คนกลางเรียกรับสินบน
90,000
144
ให้สินบนเจ้าพนักงาน
90,000
145
แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
30,000
146
สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน
30,000
147
เจ้าพนักงานยักยอก
300,000
148
เจ้าพนักงานข่มขืนใจ
500,000
149
เจ้าพนักงานรับสินบน
500,000
150
เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นแก่สินบนที่เรียกรับ
300,000
151
เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต
300,000
152
เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปมีส่วนได้เสีย
120,000
153
เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย
120,000
154
เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้
300,000
155
เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนดราคาทรัพย์สิน
300,000
156
เจ้าพนักงานทุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี
300,000
157
เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
120,000
158
เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสารที่ตนปกครองเสียหาย
100,000
159
เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับทรัพย์สิน
90,000
160
เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราโดยมิชอบ
90,000
161
เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร
120,000
162
เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ
100,000
163
เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข
90,000
164
เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ
90,000
165
เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฏหมายหรือคำสั่ง
30,000
166
วรรค1 เจ้าพนักงานละทิ้งงาน
90,000
166
วรรค2 ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดิน
120,000
167
ให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
100,000
168
ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ
10,000
169
ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด
10,000
170
ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำในการพิจารณาคดี
20,000
171
ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน
20,000
172
แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา
-
173
แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา
40,000
174
174ประกอบ172,173 วรรคแรก แจ้งความเท็จตาม ม.172,173 เพื่อแกล้งให้ต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย
40,000
174
วรรค2 เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
100,000
175
ฟ้องเท็จ
90,000
177
วรรค1 เบิกความเท็จ
900,000
178
แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ
50,000
179
ทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
40,000
180
วรรค2 นำสืบหรือแสดงหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดีอาญา
100,000
184
ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ
90,000
186
ทำให้เสียหาย ทำลายฯซึ่งทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาให้ริบ
50,000
187
ทำให้เสียหาย ทำลายฯซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด เพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา
50,000
188
ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม
90,000
189
ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
40,000
190
วรรค2 หลบหนีโดยแหกคุกที่คุมขังหรือร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปฯ
50,000
190
วรรค3 ถ้าการกระทำความผิดตาม ม.นี้เป็นการกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
120,000
191
วรรค1 ทำให้ผู้ถูกทุมขังหลบหนี
90,000
191
วรรค2 ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตฯ
100,000
191
วรรค3 ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดฯ
150,000
192
ให้พำนักผู้ที่หลบหนี
80,000
197
ใช้กำลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกันขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน
20,000
198
ดูหมิ่นศาล
100,000
199
ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ
30,000
200
วรรค1 เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษ
100,000
200
วรรค2 ทำเพื่อแกล้งบุคคลอื่นให้ต้องรับโทษ
300,000
201
เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน
500,000
202
เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการโดยเห็นแก่สินบน
500,000
203
เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา
80,000
204
วรรค1 เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น
100,000
204
วรรค2 ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาลงโทษ
150,000
205
ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท
40,000
206
เหยียดหยามศาสนา
100,000
207
ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา
30,000
208
แต่งกายเป็นพระภิกษุ
30,000
209
วรรค1 อั้งยี่
100,000
209
วรรค2 ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าฯ
120,000
210
วรรค1 ซ่องโจร
10,000
210
วรรค2 สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต
60,000
214
ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก
80,000
215
วรรค1 มั่วสุมตั้งแต่ 10 คน ก่อความวุ่นวาย
30,000
215
วรรค2 ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ
60,000
215
วรรค3 ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าฯ
100,000
217
วางเพลิง
100,000
218
วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์
500,000 (200,000-500,000)
220
วรรค1 ทำให้เกิดเพลิงไหม้
100,000
220
วรรค2 ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม ม.218
500,000(200,000-500,000)
221
ทำให้เกิดระเบิด
100,000
223
ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อย
80,000
224
วรรค1 ทำความผิดตาม ม.217,218,221,222 เป็นเหตุ
500,000
224
วรรค2 รับอันตรายสาหัส
400,000
225
ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
100,000
226
ทำการใดๆแก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นฯ
90,000
227
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ
90,000
228
วรรค1 ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ
90,000
228
วรรค2 เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น
100,000
229
ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นเหตุอันตรายแก่การจราจร
90,000
230
ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง
100,000
231
ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณในการจราจรฯ
100,000
232
ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล
100,000
234
กระทำแก่สิ่งที่ใช้ในการผลิตในการส่งไฟฟ้าหรือน้ำ
90,000
237
เอาของมีพิษเจืออาหาร
120,000
238
วรรค1 ทำผิดตาม ม.226 ถึง ม.237 เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
300,000
238
วรรค2 รับอันตรายสาหัส
120,000
240
ปลอมเงินตรา
300,000
241
แปลงเงินตรา
300,000
242
วรรค1 ทำให้เหรียญกษาปณ์มีน้ำหนักลด
100,000
242
วรรค2 นำเหรียญกษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร
100,000
244
มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้
150,000
245
ไม่รู้ว่าเป็นเงินตราปลอมหรือแปลงต่อมารู้ยังขืนนำออกใช้
120,000
246
ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา
200,000
249
วรรค1 ทำบัตรหรือโลหธาตุให้คล้ายคลึงเงินตราหรือจำหน่าย
30,000
249
วรรค2 จำหน่ายโดยการนำออกใช้
80,000
250
ปลอมดวงตราแผ่นดิน
200,000
251
ปลอมดวงตราทบวงการเมือง
100,000
254
ปลอมแสตมป์
100,000
255
นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร
120,000
256
นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วกลับมาใช้ใหม่
40,000
257
ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทำผิดตาม ม.256
80,000
258
ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ
40,000
259
กระทำความผิดตาม ม.258 เกี่ยวกับตั๋วสำหรับผ่านเข้าสถานที่ใดๆ
40,000
260
ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทำผิดตาม ม.258,259
40,000
261
ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว
40,000
264
ปลอมเอกสาร
50,000
265
ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ
100,000
266
ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์
150,000
267
แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
50,000
269
ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ
40,000
270
ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า
50,000
271
หลอกลวงขายของ
50,000
272
เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า
40,000
273
ปลอมเครื่องหมายกาารค้า
40,000
274
เลียนแบบเครื่องหมายการค้า
40,000
276
วรรค1 ข่มขืนกระทำชำเรา
200,000
276
วรรค2 ทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโทรมหญิง
350,000
277
วรรค1 ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี
200,000
277
วรรค2 ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี
350,000
277
วรรค3 โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยินยอม
350,000
277 ทวิ
ทำผิดตาม ม.276 ว.1, 277 ว.1, ว.2 เป็นเหตุให้
-
"
1) รับอันตรายสาหัส
400,000
"
2) ถึงแก่ความตาย
500,000
277 ตรี
ทำผิดตาม ม.276 ว.2,277 ว.3 เป็นเหตุให้
-
"
1) รับอันตรายสาหัส
500,000
"
2) ถึงแก่ความตาย
500,000
278
อนาจารบุคคลอายุกว่าสิบห้าปี
120,000
279
วรรค1 อนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
120,000
279
วรรค2 โดยใช้กำลังประทุษร้ายฯ
150,000
280
ทำผิดตาม ม.278,279 เป็นเหตุให้
-
"
1) รับอันตรายสาหัส
200,000
"
2) ถึงแก่ความตาย
500,000
282
วรรค1 เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น
120,000
282
วรรค2 กระทำแก่บุคคลเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี
180,000
282
วรรค3 กระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
200,000
283
วรรค1 เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น
200,000
283
วรรค2 กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี
350,000
283
วรรค3 กระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
500,000
283 ทวิ
วรรค1 พาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี
90,000
283 ทวิ
วรรค2 พาบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี
100,000
284
พาบุคคลอื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ
120,000
286
ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี
300,000
288
ฆ่าผู้อื่น
500,000 (400,000-500,000)
288
พยายามฆ่าผู้อื่น
300,000 (200,000-300,000)
289
ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์
500,000
290
วรรค1 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
180,000
290
วรรค2 มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม.289
200,000
291
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
120,000
291
รถยนต์ส่วนบุคคล
120,000
291
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
150,000
292
ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน
100,000
293
ยุยงเด็กฆ่าตนเอง
90,000
294
ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย
60,000
295
ทำร้าย
40,000
296
ทำร้ายมีเหตุฉกรรจ์
40,000
297
ทำร้ายสาหัส
120,000
298
ทำร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์
150,000
299
ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลรับอันตรายสาหัส
30,000
300
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส
50,000
300
รถยนต์ส่วนบุคคล
100,000
300
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
120,000
301
หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก
80,000
302
วรรค1 ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม
90,000
302
วรรค2 เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส
100,000
302
วรรค3 เป็นเหตุหญิงถึงแก่ความตาย
120,000
303
วรรค1 ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม
100,000
303
วรรค2 เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส
120,000
303
วรรค3 เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
200,000
306
ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปี
50,000
307
ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองมิได้
50,000
309
วรรค1 ข่มขืนใจ
80,000
309
วรรค2 ข่มขืนใจมีอาวุธฯ
90,000
309
วรรค3 อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร
100,000
310
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น
80,000
310 ทวิ
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด
90,000
311
วรรค1 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง
30,000
311
วรรค2 ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย
120,000
311
ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส
50,000
312
เอาคนลงเป็นทาส
100,000
312 ทวิ
วรรค1 กระทำต่อเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
120,000
312 ทวิ
วรรค2 เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
-
"
1) รับอันตรายแก่กาย
200,000
"
2) รับอันตรายสาหัส
350,000
"
3) ถึงแก่ความตาย
500,000
312 ตรี
วรรค1 โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหาฯ
90,000
312 ตรี
วรรค2 ถ้ากระทำต่อเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
100,000
313
วรรค1 เรียกค่าไถ่
400,000
313
วรรค2 ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัสฯ
450,000
313
วรรค3 ผู้ถูกกักขังถึงแก่ความตาย
500,000
315
คนกลางเรียกทรัพย์สิน
350,000
317
วรรค1 พรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
180,000
317
วรรค3 เพื่อหากำไรฯ
200,000
318
วรรค1 พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี ไม่เกินสิบแปดปี
150,000
318
วรรค3 เพื่อหากำไรฯ
180,000
319
วรรค1 พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี ไม่เกินสิบแปดปี เพื่อหากำไร โดยผู้เยาว์เต็มใจ
150,000
320
วรรค1 พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร
150,000
320
วรรค2 เพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ
180,000
322
เปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่นเพื่อล่วงรู้ข้อความหรือเพื่อนำข้อความออกเปิดเผย
20,000
323
เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฯ
20,000
324
เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดยเหตุที่เป็นผู้มีตำแหน่งวิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ
20,000
326
หมิ่นประมาท
30,000
327
หมิ่นประมาทผู้ตาย
30,000
328
หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
50,000
334
ลักทรัพย์
50,000
335
วรรค1 ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว
90,000
335
วรรค2 สองอนุมาตรา
100,000
335
วรรค3 ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล
120,000
335 ทวิ
วรรค1 ลักพระพุทธรูป
150,000
335 ทวิ
วรรค2 กระทำในวัด สำนักสงฆ์
180,000
336
วรรค1 วิ่งราวทรัพย์
90,000
336
วรรค2 รับอันตรายแก่กาย
100,000
336
วรรค3 รับอันตรายสาหัส
120,000
336
วรรค4 ถึงแก่ความตาย
200,000
336 ทวิ
ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
150,000
337
วรรค1 กรรโชก
90,000
337
วรรค2 ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ
100,000
338
รีดเอาทรัพย์
120,000
339
วรรค1 ชิงทรัพย์
150,000
339
วรรค2 เข้า ม.335 หรือทำต่อโคฯ
180,000
339
วรรค3 รับอันตรายแก่กาย
200,000
339
วรรค4 รับอันตรายสาหัส
200,000
339
วรรค5 ถึงแก่ความตาย
500,000
339 ทวิ
วรรค1 ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรค1
180,000
339 ทวิ
วรรค2 ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรค2
200,000
339 ทวิ
วรรค3 รับอันตรายแก่กาย
200,000
339 ทวิ
วรรค4 รับอันตรายสาหัส
350,000
339 ทวิ
วรรค5 ถึงแก่ความตาย
500,000
340
วรรค1 ปล้นทรัพย์
200,000
340
วรรค2 มีอาวุธ
300,000
340
วรรค3 รับอันตรายสาหัส
400,000
340
วรรค4 โดยแสดงความทารุณฯ
400,000
340
วรรค5 ถึงแก่ความตาย
500,000
340 ทวิ
วรรค1 ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรค1
300,000
340 ทวิ
วรรค2 ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรค2
300,000
340 ทวิ
วรรค3 มีอาวุธติดตัว
300,000
340 ทวิ
วรรค4 รับอันตรายสาหัส
400,000
340 ทวิ
วรรค5 โดยแสดงความทารุณฯ
500,000
340 ทวิ
วรรค6 ถึงแก่ความตาย
500,000
341
ฉ้อโกง
50,000
342
ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นฯ
90,000
343
วรรค1 ฉ้อโกงประชาชน
90,000
343
วรรค2 ต้องด้วย ม.342
100,000
345
ฉ้อโกงค่าอาหาร
5,000
347
ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย
90,000
349
โกงผู้รับจำนำ
40,000
350
โกงเจ้าหนี้
40,000
352
ยักยอก
40,000
353
ยักยอกในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินฯ
40,000
354
ยักยอกในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์สินฯ
90,000
357
วรรค1 รับของโจร
90,000
357
วรรค2 เพื่อค้ากำไรฯ
120,000
357
วรรค3 กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม.335 ทวิ,339 ทวิ,340 ทวิ
180,000
358
ทำให้เสียทรัพย์
50,000
359
ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกลฯ
90,000
360
ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์
90,000
360 ทวิ
ทำให้เสียทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรค1ฯ
120,000
362
บุกรุก
30,000
363
ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์
50,000
365
บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์
90,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
157 ทวิ
วรรค3 ฝ่าฝืน ม.43 ทวิ ว.1
-
"
1) เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
100,000
"
2) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
150,000
160
วรรค1 ฝ่าฝืน ม.78
10,000
160
วรรค2 ฝ่าฝืน ม.78 เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
20,000
160
วรรค3 ฝ่าฝืน ม.43 (1) (2) (5) หรือ (8)
10,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
69
วรรค1 มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่เสียค่าภาคหลวง
100,000
69
วรรค2 ถ้าไม้ในครอบครอง
-
"
1) เป็นไม้สักยางหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ปริมาตรไม้ไม่เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรือไม้อื่นเกิน 20 ต้น หรือท่อน หรือปริมาตรไม้เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน 6 ลูกบาศก์เมตร
150,000
"
2) ปริมาตรเกินจำนวนที่กล่าวไว้ใน (1)
200,000
72 ทวิ
วรรค1 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้มีไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืน ม.51
100,000
72 ทวิ
วรรค2 (1) ถ้าเป็นไม้สัก ไม้ยางหรือไม้หวงห้ามประเภท ข.หรือปริมาตรไม่เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรือไม้อื่นเกิน 5 ต้นหรือท่อน หรือปริมาตรไม้ (แปรรูปหรือมิได้แปรรูป)เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรแต่ไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตร
150,000
"
(2) ปริมาตรเกินจำนวนที่กล่าวใน (1)
200,000
73
วรรค1 แปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สักแปรรูป หรือไม้แปรรูปชนิดอื่นเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต(ม.48)
100,000
73
วรรค2 ถ้าเป็นการกระทำผิดดังกล่าวต่อไม้สัก ไม้ยาง ไม้หวงห้ามประเภท ข.หรือไม้อื่นเกิน 20 ต้นหรือท่อน หรือปริมาตรเกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรือไม้แปรรูปเกิน 2 ลูกบาศก์เมตร
150,000
73 ทวิ
ห้ามค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้หวงห้ามเกินกว่าที่รัฐมนตรีกำนดเว้นแต่ได้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด
100,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
31
วรรค1 ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ อยู่อาศัย ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บของป่า ในเขตป่าสงวน
100,000
31
วรรค2 ถ้าความผิดตาม ว.1 กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ หรือ
200,000
"
(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข
-
"
(2) ไม้อื่นเกิน 20 ต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรเกินกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร
-
"
(3) ต้นน้ำลำธาร
-
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
24
ฝ่าฝืน ม.16 (1) (2) (3) (4) หรือ (5)
100,000
"
(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า
-
"
(2) เก็บหา นำออกไปฯ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง แร่ฯ
-
"
(3) นำออกไปหรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้สัตว์เป็นอันตราย
-
"
(4) ทำให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวดฯ
-
"
(5) เปลี่ยนแปลงน้ำหรือทำให้น้ำเหือดแห้ง
-
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
47
ล่า ครอบครอง ค้า นำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองฯ
50,000
48
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์คุ้มครอง นำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองฯ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาต จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
30,000
49
ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม ม.19
10,000
50
ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม ม.20
20,000
51
เก็บ ทำอันตราย หรือครอบครองรังของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในบริเวณวัดฯ
10,000
53
ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
100,000
54
ยึดถือครอบครองที่ดินฯในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ล่าสัตว์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
100,000
55
ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่า
10,000
56
ทำให้หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นลบเลือน เสียหายฯ
50,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
59
ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่ายอาหารปลอม (ม.25 (2) )
100,000
61
ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่ายอาหารอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด (ม.25 (4) )
50,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
101
ผลิต ขาย หรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต
100,000
117
ผลิตยาปลอม
300,000
118
ผลิตยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา ม.72(2),(6)
100,000
119
ขาย หรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาปลอม (ม.72(1))
300,000
122 ทวิ
ขายยาบรรจุเสร็จหลายขนานโดยจัดเป็นชุดโดยเจตนาให้ใช้รักษาเฉพาะโรค (ฝ่าฝืน ม.75ทวิ)
50,000
124
โฆษณาขายยาโดยฝ่าฝืน ม.88, 88 ทวิ, 89 หรือ ม.90
50,000 (วงเงินประกัน
ไม่ควรเกินค่าปรับ
ระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000
125 ทวิ
ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการผลิตยา ขายยา หรือนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรในระหว่างใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ ตาม ม.95
100,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
65
วรรค1 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ม.21,22,31,32,33,34,35,57 หรือ ม.60 ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานและไม่ดำเนินการตาม ม.39 ทวิ
20,000
65
วรรค2 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรค1 แล้ว ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ม.21,31,32 หรือ ม.57 ยังต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีก
50,000
69
ผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.นี้ เป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ
100,000
70
ถ้าการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.นี้เป็นการกระทำเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษาหรือการสาธารณสุข หรือเป็นการทำในทางการค้า ฯลฯ
200,000
70
หากเป็นการก่อสร้างหรือดัดแปลงเล็กน้อยต่ออาคารที่ใช้ในทางการค้า
100,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
45
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงที่ออกตาม ม.8(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8)
100,000 (วงเงินประกันไม่ควร
เกินค่าปรับ ระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000
47
จัดทำผลการตรวจสอบตาม ม.9 อันเป็นเท็จ
100,000
50
วรรค1 ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม ม.12 ว.1 หรือตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม ม.12
100,000
50
วรรค2 ในกรณีที่โรงงานตามวรรค1 เป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่กำหนดจำนวนหรือขนาดที่จะให้ตั้งหรือไม่ห้ตั้งในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตาม ม.32 (1)
150,000
52
วรรค1 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานตาม ม.18
100,000
52
วรรค2 ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่กำหนดจำนวนหรือขนาดที่จะขยายหรือไม่ให้ขยายในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตาม ม.32 (1)
150,000
55
วรรค1 ประกอบกิจการในระหว่างที่ได้มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือภายหลังที่มีคำสั่งให้ปิดโรงงาน
100,000
55
วรรค2 สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานเฉพาะส่วน
ที่มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานที่มีคำสั่งปิด
โรงงานแล้วเพื่อให้โรงงานประกอบกิจการต่อไป
100,000
55
วรรค3 ผู้ที่ทำงานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงาน
เฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานที่มีคำสั่งให้ปิดโรงงานแล้วให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ร่วมกระทำหรือสนับสนุนการกระทำความผิดตาม ว.1แล้วแต่กรณี
50,000
57
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตาม ม.37 ว.1
20,000
58
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เครื่องจักรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ผูกมัดประทับตราไว้ตาม ม.37 ว.2 กลับมาทำงานได้อีก
20,000
59
ขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่บุคคลซึ่งปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายให้เข้าจัดทำเพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งตาม ม.42
20,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
27
นำของเข้ามาหรือนำออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่เสียอากร
100,000
27 ทวิ
ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไป รับจำนำ หรือรับรู้ไว้โดยรู้ว่าเป็นของหลีกเลี่ยงอากร
100,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
62
วรรค1 (ก) ฝ่าฝืน ม.11 เข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทาง ฯลฯ
30,000
"
(ข) ฝ่าฝืน ม.18 ว.2 เข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ยื่นรายการตามแบบที่กำหนดและผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่
30,000
63
วรรค1 นำ พา คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร อุปการะหรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรฝ่าฝืน พ.ร.บ.นี้
150,000
63
วรรค2 เจ้าของยานพาหนะนำคนต่างด้าวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ผ่านช่องทาง ฯลฯ
150,000
64
วรรค1 รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.นี้ ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม
100,000
65
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมยานพาหนะไม่ปฏิบัติตาม ม.23 (ไม่นำพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขต ท่าสถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา)
100,000
71
วรรค1 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตาม ม.29 ว.1 (สั่งให้ควบคุมคนต่างด้าวไว้ในพาหนะหรือให้ส่งตัวไปยังสถานที่ใด)
100,000
71
วรรค2 ถ้าการไม่ปฏิบัติตามวรรค1 เป็นเหตุให้คนต่างด้าวหลบหนี
150,000
73
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตาม ม.30 (สั่งให้หยุดพาหนะหรือนำพาหนะไปยังที่ใดที่หนึ่งตามความจำเป็นเพื่อการตรวจ)
100,000
81
คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอน
30,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
46
ทหารกองเกิน ทหารกองหนุน หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไม่เข้ารับราชการในการเรียกพลเพื่อฝึกหรือทดลองความพรั่งพร้อมหรือระดมพลตาม ม.36
5,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
-
1.คดีลหุโทษหรือที่มีโทษปรับสถานเดียว - ไม่ต้องมีประกันก็ได้
-
----------------> - หากจำเป็นต้องมีประกัน วงเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูงสำหรับความผิดนั้น
-
2.เว้นแต่จะมีกฏหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คดีความผิดที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งมีอัตราโทษปรับสูงไม่ว่าจะมีโทษจำคุกหรือไม่ก็ตาม - มีประกันหรือหลักประกันก็ได้ แต่วงเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูง สำหรับความผิดนั้น
-
3.คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี - ไม่ต้องมีประกันก็ได้
-
----------------> - หากมีเหตุจำเป็นต้องมีประกัน ให้กำหนดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เว้นแต่มีเหตุสมควรที่จะสั่งเป็นอย่
-
4.คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 5 ขึ้นไป - ต้องมีประกันและจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้
-
- คดีที่มีโทษจำคุกแต่ไม่มีโทษสถานอื่นที่หนักกว่าโทษจำคุกรวมอยู่ด้วย - วงเงินประกันไม่เกิน 20,000 บาท ต่อระวางโทษจำคุก 1 ปี ทั้งในส่วนที่เป็นอัตราโทษขั้นสูงและขั้นต่ำ
-
- คดีที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิต - วงเงินประกันไม่เกิน 60,000 บาท
-
- คดีที่มีโทษประหารชีวิต - วงเงินประกันไม่เกิน 800,000 บาท

|ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค | อาวุธปืน,กระสุน,วัตถุระเบิด | ยาบ้า | ประมวลกฏหมายอาญา
การจราจรทางบก | ป่าไม้ | ป่าสงวนแห่งชาติ | อุทยานแห่งชาติ | การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
อาหาร | ยา | โรงงาน | ควบคุมอาคาร | ศุลกากร | คนเข้าเมือง | รับราชการทหาร | ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ พ.ศ.2548 |

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น