10/06/2552

การส่งคำสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผ่านทางอินเตอร์เน็ต


ศาลฎีกาเริ่มโครงการส่งคำสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมีศาลยุติธรรมในภาค 1 นำร่องใช้งานแล้ว

ศาลฎีกา แจ้งว่า ระบบการปฏิบัติของส่วนคำสั่งคำร้องเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวจำเลยในปัจจุบันได้ดำเนินการโดยทางโทรสาร แต่บางครั้งมีอุปสรรคและข้อขัดข้องอยู่หลายประการ อาทิ สายโทรศัพท์ไม่ว่างเนื่องจากเครื่องโทรสารมีจำนวนไม่เพียงพอ ความไม่ชัดเจนของเอกสารเนื่องจากความไม่ทันสมัยของเครื่องโทรสาร และระยะเวลาในการรับส่งเอกสาร ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องดังกล่าวประกอบกับได้มีระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวพ.ศ. 2548 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาให้สามารถดำเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นนอกจากโทรสารได้
ศาลฎีกาจึงมีโครงการรับและส่งเอกสารเกี่ยวกับคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของศาลฎีกาโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งระบบดังกล่าวจะดำเนินการผ่านทางเว็บไซด์ของศาลฎีกาที่มีระบบป้องกันและรักษาความลับมากกว่าเดิม วิธีการรับและส่งเอกสารดังกล่าวนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นวิธีการหนึ่งที่ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และได้รับเอกสารที่ชัดเจนกว่าการดำเนินการทางโทรสาร โดยมีการทดลองใช้กับศาลชั้นต้นในภาค 1 บ้างแล้วตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2551 เช่น ศาลจังหวัดลพบุรี ศาลจังหวัดสระบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดชัยนาท และศาลจังหวัดธัญบุรี ซึ่งหากโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ ศาลฎีกาอาจนำระบบการส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวดังกล่าวมาใช้กับ ศาลทั่วประเทศต่อไป โดยศาลใดที่มีความสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ http:/www.supremecourt.or.th
ข้อมูลทั่วไประบบรับส่งเอกสาร ศาลฎีกา

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา

คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบโปรแกรมสแกนเอกสารและระบบสืบค้นเอกสารศาลฎีกา

คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบโปรแกรมสแกนเอกสารและระบบสืบค้นเอกสารศาลฎีกา

ปัญหา : ติดตั้งระบบสืบค้นเอกสารแล้วติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้

วิธีการแจ้งข้อขัดข้องในการใช้งานระบบรับส่งเอกสาร ศาลฎีกา

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกระบบรับส่งเอกสาร ศาลฎีกา

แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาระบบรับส่งเอกสาร ศาลฎีกา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น