4/27/2553

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีบุคคลที่สามเข้ามา ช่วยเหลือให้คู่ความ เจรจาต่อรองกั

การไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท

การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีบุคคลที่สามเข้ามา ช่วยเหลือให้คู่ความ เจรจาต่อรองกันได้สำเร็จ

ประเภทคดีที่จะทำการไกล่เกลี่ยได้

1. คดีแพ่ง (คดีแพ่งทุกคดี)

 • คดีแพ่ง คือ คดีที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง มีทั้งคดีที่มีข้อพิพาท และไม่มีข้อพิพาท

 • คดีแพ่งที่มีข้อพิพาทส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง

 • คดีแพ่งที่ไม่มีข้อพิพาท เช่น ขอตั้งผู้จัดการมรดก ขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ เป็นต้น

ตัวอย่างคดีแพ่งที่มีข้อพิพาท เช่น คดีบังคับตามสัญญา ยืม ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้จำนอง จำนำ หนี้ ฟ้องหย่า เรียกค่าเลี้ยงดู คดีละเมิด เป็นต้น

2. คดีอาญา (คดีอาญาที่กฎหมายบัญญัติให้ยอมความกันได้)

คดีอาญา คือ การกระทำความผิดที่กฎหมายกำหนดบทลงโทษไว้ โทษในทางอาญามี 5 สถาน คือประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน

คดีอาญาอาจแยกเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ซึ่งยอมความกันได้และคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินซึ่งยอมความกันไม่ได้

คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวที่สามารถยอมความกันได้ ได้แก่ความผิดดังต่อไปนี้

 • ความผิดต่อเสรีภาพ ( ม.309 วรรคแรก, .310 วรรคแรก, .311 วรรคแรก )

 • เปิดเผยความลับ ( ม.322 – 324)

 • หมิ่น ประมาท ( ม.326-329)

 • ฉ้อ โกง ( ยกเว้น ม.343)

 • โกง เจ้าหนี้ ( ม.349-350)

 • ยักยอก ( ม.352-355)

 • ทำให้เสียทรัพย์ ( ม.358-359)

 • บุก รุก ( ม.362-364) ยกเว้น ม.365

 • ข่มขืนกระทำชำเรา ( ม.276 วรรคแรก)

 • กระทำ อนาจาร ( ม.278-281)

 • พาหญิงอื่นไปเพื่อการอนาจาร ( ม.284)

 • เอาชื่อหรือยี่ห้อในทางการค้าของผู้อื่นมาใช้

 • ความผิดที่คู่กรณีผูกพันกันด้วยความเป็นญาติ คือ ผู้บุพการีกระทำต่อผู้สืบ สันดาน , ผู้สืบสันดานกระทำต่อบุพการี , พี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกัน

ทั้ง 3 กรณี ต้องเป็นความผิดดังต่อไปนี้ คือ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก รับของโจร และทำให้เสียทรัพย์

214 ความผิดตามกฎหมายอื่น คือ

 • .ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 ม.3

 • ความ ผิดตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ( ม.24-26)

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการพิจารณาพิพากษา

คดีในศาลกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

การพิจารณาพิพากษาคดีในศาล

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 • ค้นข้อเท็จจริงที่ได้ กระทำในอดีต

 • ชี้ประเด็นไปที่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว

 • ค้นหาเพื่อกำหนดความรับผิดหรือความผิด

 • ได้ผลลัพธ์ คือ เป็นผู้ชนะกับผู้แพ้

 • ข้อเท็จจริงถูกกำหนดโดย กฎหมาย

 • คู่กรณีถูกควบคุมโดยทนาย ความ

 • ศึกษาข้อเท็จจริงไปใน อนาคต

 • ชี้ไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี

 • ค้นหาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีขึ้นใหม่

 • ได้ผลลัพธ์ คือ เป็นการแก้ปัญหาให้คู่กรณีปรองดองกัน

 • ผลลัพธ์เกิดขึ้นได้ตามที่คู่กรณีต้องการ

 • คู่กรณีเป็นคนแสดงเจตนา เอง

เหตุจูงใจในการใช้ วิธีการไกล่เกลี่ย

สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม

 • คู่ความหันหน้าเข้าหากันอย่างเป็นมิตร

 • คู่ความสามารถปะกอบธุรกิจร่วมกันได้อีก

 • คู่ความได้รับความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • คู่ความไม่ต้องถูกบังคับคดี

 • ช่วยลดปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล

 • ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์และฎีกา

 • ช่วยรัฐประหยัดงบประมาณ

 • ช่วยก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม

 • คู่ความถือได้ว่าเป็นผู้ชนะด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ายบทความจาก ศาลจังหวัดสงขลา

http://www.coj.go.th/sklc/info.php?info=sub_menu&cid=40

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น