4/27/2553

แนวปฏิบัติของศาลในวันนัดครั้งแรก

แนวปฏิบัติของศาลในวันนัดครั้งแรก

คดีจัดการพิเศษ

1. ศาลจะพิจารณาคดีจัดการพิเศษให้แล้วเสร็จในวันนัด จึงให้คู่ความเตรียมพยานหลักฐาน มาให้พร้อม มิฉะนั้นอาจถือได้ว่า คู่ความไม่มีพยานมาสืบ

2. ในคดีที่คู่ความประสงค์จะเจรจาตกลงกัน ศาลจะจัดให้คู่ความพบกับผู้ประนีประนอมของศาลก่อน เมื่อคดีมีแนวโน้ม ที่จะตกลงกันได้ ศาลจึงจะใช้ดุลพินิจอนุญาตให้เลื่อนคดีไปเพื่อให้โอกาสเจรจา ตกลงกัน มิฉะนั้นศาลจะพิจารณาคดีไปโดยไม่เลื่อนคดี

3. ในคดีที่จำเลยให้การต่อสู้และศาลไม่สามารถพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จในวันนัด ได้ เมื่อศาลอนุญาตให้เลื่อนคดีแล้วศาลจะกำหนดนัดครั้งต่อไปในวันนัดคดีจัดการ พิเศษ ตามที่ศาลได้ประกาศไว้ เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรให้กำหนดนัดในวันนัดในระบบการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่อง ตามข้อ 4

คดีสามัญ

4. ในคดีสามัญที่จำเลยให้การต่อสู้คดี เมื่อถึงวันนัดแรก ศาลจะสอบถามคู่ความทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับ จำนวนพยานที่คู่ความประสงค์จะนำสืบ โดย

(ก) ในคดีอาญา ศาลจะกำหนดวันนัดพิจารณาคดีต่อเนื่องทันที (นัดทั้งวันทำการติดต่อกันไป)

(ข) ในคดีแพ่ง ศาลจะสอบถามคู่ความเกี่ยวกับการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อน ถ้าคู่ความประสงค์จะเจรจาไกล่เกลี่ยศาลจะกำหนดนัดพิจารณาต่อเนื่องไปก่อน โดยคู่ความจะต้องเจรจาให้แล้ว

เสร็จก่อนถึงวันนัดสืบพยาน

5. เมื่อศาลกำหนดวันนัดพิจารณาคดีต่อเนื่องแล้ว คู่ความควรแจ้งให้ศาลทราบถึงแนวทางการดำเนินคดีในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • การเสนอให้คู่ความอีกฝ่ายรับข้อเท็จจริงอย่างใด อย่างหนึ่ง

  • การขอออกหมายเรียกพยานบุคคล

  • การขอออกคำสั่งเรียกพยานเอกสาร

  • การส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่น

  • การทำแผนที่พิพาท

  • การส่งตรวจพิสูจน์หลักฐาน

  • การสืบพยานบุคลที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีในคดีอาญา

การเดินเผชิญสืบ

ในกรณีดัง กล่าว คู่ความจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลก่อนหรือภายในวันนัดพร้อม โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ ติดต่อพยานให้ศาลทราบด้วย

(2) จัดทำคำแถลงหรือแถลงด้วยวาจาเกี่ยวกับการเสนอให้รับข้อเท็จจริง

(3) จัดทำคำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกหรือคำสั่งเรียกตามที่ศาลกำหนด

เมื่อได้ดำเนินการแล้ว ศาลจะได้สอบถามในเรื่องการรับข้อเท็จ จริงและความจำเป็น

ในการ ขออำนาจศาลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน จากนั้น ศาลจะออกหมายเรียก คำสั่งเรียก หรือดำเนินการต่าง ๆ ให้ในวันนัดพร้อมทันที ซึ่งจะทำให้คู่ความไม่ต้องมาศาลเพื่อดำเนินการในเรื่องเหล่านี้อีก

ทนายความ

6. ในคดีอาญา ถ้าจำเลยประสงค์จะให้ศาลแต่งตั้งทนายความให้ ต้องแจ้งให้ศาลทราบทันทีเพื่อที่ ทนายความจะได้เข้ามาดำเนินการในวันนัดครั้งแรกได้

7. ในใบแต่งทนายความขอให้ระบุหมายเลขโทรสารและโทรศัพท์ของทนายความไว้ด้วย

8. ในกรณีที่ทนายความไม่สามารถมาศาลด้วยตนเองในวันนัดพร้อม ให้ทนายความมอบฉันทะให้แก่ บุคคลที่สามารถจะตอบคำถามเกี่ยวกับจำนวนพยานที่จะนำสืบและวันว่างของทนาย ความ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น