4/27/2553

การประกันตัวผู้ต้องหา

การประกันตัวผู้ต้องหา

การประกันตัว... คำขอประกันผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิ ได้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติใช้โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทราบโดยเร็ว

เมื่อมาประกันตัวให้ตรวจสอบหลักฐานดังต่อไปนี้

หลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณี

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของ เจ้าของหลักทรัพย์

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของ ผู้ต้องหาหรือจำเลย

  • ทะเบียนบ้าน ของ เจ้าของหลักทรัพย์

  • ทะเบียนบ้าน ของ ผู้ต้องหาหรือจำเลย

หลักฐานการประกันต้องนำไปแสดงเพิ่มเติมเฉพาะกรณี

1. กรณีของหลักทรัพย์มีคู่สมรส

- หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับรถของคู่สมรส

2. กรณีเจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมรสแล้ว

- สำเนาใบสำคัญ การหย่า

3. กรณีคู่สมรสเจ้าของหลักทรัพย์ถึงแก่กรรมแล้ว

- สำเนามรณะ บัตร หรือ - ทะเบียนบ้าน ประทับคำว่า ตาย หน้าชื่อคู่สมรสพร้อมสำเนาอีก 1 ชุด

4. กรณีชื่อตัวหรือสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏ ในหลักทรัพย์

- หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ออก ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เจ้าของหลักทรัพย์ชื่อในทะเบียนบ้าน

5. กรณีชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของข้าราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลัก ทรัพย์เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล

- สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

6. กรณีเจ้าชื่อสกุลของหลักทรัพย์ตามบัตรของข่าราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลัก ทรัพย์เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะทำการสมรสแล้ว

- สำเนาใบสำคัญ การสมรส

7.กรณีเจ้าของหลักทรัพย์ตาม บัตรมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการประกันแทน

- ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด

- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้มอบอำนาจพร้อมสำเนา

- หนังสือมอบ อำนาจ โดยผู้มอบต้องมาทำที่ศาล ด้วนตนเองลงชื่อต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

- หนังสือมอบ อำนาจ โดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบไปทำที่อำเภอลงชื่อต่อหน้าและให้นายอำเภอ หรือผู้ทำการแทนหรือพนักงานฝ่ายปกครอง ลงลายมือชื่อ รับรองและประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

หากใช้หลักทรัพย์ ประกัน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1. กรณีใช้ น.ส.3ก และโฉนดที่ดิน

- หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน

2. กรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารประเภทประจำ

- หนังสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือ

3. กรณีใช้เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน,ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็น ผู้จ่าย, ตั๋วแลกเงินธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว, เช็คธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองและไม่ใช่เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

- ไม่ต้องมี เอกสารประกอบ

4. หากใช้บุคคลเป็นประกันต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- หนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ ตำแหน่ง ระดับอัตราเงินเดือน

ตัวอย่างหนังสือรับรอง

หลักทรัพย์ในการขอประกันตัว โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก หรือ น.ส.3 เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล สมุดเงินฝากประจำ เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย

ารใช้ตำแหน่ง บุคคลเป็นหลักประกัน

(1) เป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีรายได้แน่นอนเช่น เป็นข้าราชการ ข้าราช การบำนาญ สมาชิกรัฐสภาผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐประเภทอื่น ๆ ลูกจ้างของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือทนายความ

(2) เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจำเลย เช่น เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยา ญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรส หรือบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อ ไปนี้

  1. ให้ยื่นคำร้องด้วยตนเอง และเสนอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหรือนายจ้าง หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้ และหากผู้ขอประกันมีคู่สมรสให้แสดงหลักฐานการยินยอมของคู่สมรสด้วย

  2. ให้ทำสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การอนุญาต ให้พิจารณาเงินเดือนหรือรายได้ แต่ศาลอาจกำหนดให้ผู้ขอประกันวางเงินหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติม หรืออาจให้มีผู้ขอประกันหลายคนร่วมกันทำสัญญาประกันโดยใช้วงเงินของแต่ละคน รวมกันได้

  3. หากผู้ขอประกันพ้นจากตำแหน่งหน้าที่การงาน ก็ให้คงมีสิทธิประกันต่อไปโดยศาลอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้หาหลักประกันเพิ่ม หรือดีกว่าเดิมได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น