4/27/2553

คำแนะนำ ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

คำแนะนำ ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

ผู้ต้องหาและจำเลยคือใคร?

ผู้ต้องหา คือ ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล จำเลย คือ บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลแล้ว เมื่อตำรวจ และพนักงานอัยการหมดอำนาจควบคุมผู้ต้องหาแล้วจะต้องนำผู้ต้องหามาขออำนาจควบ คุมต่อจากศาลที่เรียกว่า ผัดฟ้องหรือฝากขัง

การผัดฟ้องและฝากขังในศาลแขว

ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง นั้น ถ้าไม่อาจฟ้องผู้ต้องหาภายใน 48 ชั่วโมง พนักงานอัยการต้องนำตัวผู้ต้องหามาศาลและยื่นคำร้องขอฝากขังและผัดฟ้องต่อ ศาล ศาลอนุญาตได้ไม่เกิน 5 คราว คราว ละไม่เกิน 6 วัน

การฝากขังในศาลอาญาหรือศาล จังหวัด

ถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่และพนักงาน สอบสวนไม่อาจสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน พนักงานสอบสวนต้องส่งผู้ต้องหามาศาล และพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการอาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ขังผู้ต้องหาไว้ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า.. ฝากขัง ในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลสั่งขังได้ครั้งเดียวมีกำหนดไม่เกิน 7 วัน แต่ถ้าอัตราโทษเกินกว่านี้ ศาลสั่งขังได้หลายครั้งติด ๆ กัน ครั้งหนึ่งไม่เกิน 12 วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน 48 วัน เว้นแต่ความ ผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ศาลสั่งขังได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 84 วัน ในกรณีที่จังหวัดใดไม่มีศาลแขวง และศาลจังหวัดนำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้บังคับ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะต้องขอผัดฟ้องและฝากขังผู้ต้องหาในคดี ที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติในศาลแขวง

การผัดฟ้องในศาลเยาวชนและครอบครัว

เมื่อเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี กระทำความผิดอาญา และเป็นกรณีที่จะต้อง ขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว พนักงานสอบสวนจะต้องสอบปากคำหรือเยาวชนให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ ่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนมาถึงสถานที่ทำการของพนักงานสอบสวน แล้วส่งตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไป ยังสถานพินิจ และ คุ้มครองเด็กและเยาวชน พนักงานอัยการจะต้องฟ้องศาล ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันจับกุม หากฟ้องไม่ทัน จะต้องยื่นคำร้องขอผัดฟ้อง ศาลจะอนุญาตได้ไม่เกิน ๒ คราว คราวละไม่เกิน 15 วัน เว้นแต่คดีมี อัตราโทษ อย่างต่ำจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป หรือโทษสถานหนักกว่านั้น ศาลอนุญาตให้ผัดฟ้อง ได้ อีก 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 15 วัน

เมื่อมีการฝากขังหรือผัด ฟ้อง

ผู้ต้องหามีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว (ขอประกันตัว) ต่อศาล ผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวต้องมาศาล ทุกครั้งตามที่ศาลนัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น